PTP, Oddział w Łodzi - z kart historii
14.09.2013.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi powołano do życia w naszym mieście w listopadzie 1956 roku, czyli dopiero po tzw. przełomie październikowym.

Założycielkami były: Maria Aszoff, Maria Czernik, Maria Eysmont, Barbara Habuz, Izabella Hirszowska, Helena Kaczyńska, Genowefa Kanabus (Bucler), Nina Kłosowska, Irena Lesnser, Irena Pacałowska, MariaPastwa, Barbara Pajchel (Szyc), Stanisława Sroczyńska, Bronislawa Stechni, Maria Stencel, Walentyna Swinder, Stefania Śledzińska, Zofia Zabawska, Eugenia Zawadzka.

I Wojewódzki Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego odbył się w dniu 8 listopada 1956 roku, ale oficjalne zarejestrowanie Oddziału Łódzkiego nastąpiło w czerwcu 1957 roku po Krajowym Zjeździe w Warszawie. Przewodniczącą Oddziału została Stanisława Sroczyńska i funkcję te pełniła przez dwie kadencje.

Pierwszoplanowym zadaniem tej organizacji było pozyskiwanie członków i tworzenie kół terenowych w placówkach służby zdrowia. W wyniku tych starań powstało 10 kół terenowych: Łódź – Bałuty, Śródmieście, Staromiejska, Polesie, Widzew, Chojny, Ruda, koło przy szpitalu MSW, Wojskowym, Koło Szkolne. Koła łącznie skupiały 1222 członkiń.

Problemy środowiska pielęgniarek w tym okresie to:

 • deficyt pielęgniarek wyrażający się liczbę 283 wakatów,
 • niedostatek pielęgniarek dyplomowanych, które stanowiły zaledwie 50%ogółu zatrudnionych,
 • niski poziom opieki nad chorym wynikający z braku kadry,
 • malejące zainteresowanie młodzieży kończącej gimnazjum (IX klas mała matura) wyborem zawodu pielęgniarki czego powodem były: niskie uposażenia, praca w systemie 3 zmianowym, niska ocena społeczna,
 • zakaz meldowania osób z innych miejscowości i innych województw,
 • brak mieszkań.

Nawiązano ścisłą współpracę z sekcją pielęgniarek w celu organizacji Domu Pielęgniarek przy ul. Zakątnej oraz w szpitalach: Kochanówka i Biegańskiego. Została również podjęta współpraca z Ligą Kobiet.

W Radzie miasta uzyskano stałą pulę mieszkań, które każdego roku przyznawane były pielęgniarkom.

Po 2 latach pracy Zarządu Oddziału liczba kół terenowych wzrosła do 13, a po drugim zjeździe w 1959 roku było ich już 18. Działalność kół terenowych skoncentrowana była na podnoszeniu poziomu wiedzy wśród pracujących pielęgniarek. Uruchomiono kursy dla pielęgniarek z lecznictwa zamkniętego psychiatrycznego i oświaty zdrowotnej.

Duże zasługi w organizowaniu szkoleń i konferencji dla pielęgniarek należy przypisać Marii Pastwie.

W dalszych latach działalności członkinie PTP włączyły się czynnie w akcję weryfikacji kwalifikacji personelu pielęgniarskiego a następnie organizowanie i prowadzenie kursów przygotowawczych do egzaminu państwowego dla młodszych i przyuczonych pielęgniarek. Duże zaangażowanie w działalność szkoleniową wykazały: Maria Czernik, Helena Monita, Walentyna Swinder, Stanisława Tyczyńska, Wiktoria Kelerowa, Franciszka Gawrysiak, Ania Kidewska i Władysława Pietrzak.

Od roku 1967/68 zgodnie z zaleceniem ZG PTP w Warszawie, łódzki oddział organizował Olimpiady dla uczennic szkół pielęgniarskich. W tym celu powołano Okręgowy Komitet Olimpiady, któremu przez kilka lat przewodniczyła Maria Stecnel, następnie Jadwiga Justyn, Violetta Michalik, Ewa Ścibiorek i Henryka Wasiela, przy czym od roku 1980/81 była to już Olimpiada Pielęgniarsko-Położnicza.

Przy udziale Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Łodzi i Zarządu Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej (ZSMP) Służby Zdrowia organizowano eliminacje do turnieju o „Złoty Czepek”. Celem turnieju było zdopingowanie młodej kadry pielęgniarskiej do pogłębiania wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

W 1984 roku Łódź była gospodarzem V centralnych eliminacji konkursu o „Złoty Czepek”. W pracach organizacyjnych i przeprowadzeniu eliminacji wyróżniły się: Maria Ziółkowska, Maria Rzepkowska, Elżbieta Kwasiborska.

Za swoją działalność Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w 1985 roku został odznaczony Honorową Odznaką miasta Łodzi.

W 1993 roku funkcję przewodniczącego ZOW PTP powierzono dr Zbigniewowi Tokarskiemu, który pełnił ją nieprzerwalnie do roku 2008. W tym okresie funkcjonowania dwóch organizacji zawodowych główne wysiłki skierowane były na ułożenie harmonijnej współpracy między nimi. Członkowie Oddziału zaczęli brać udział w komisjach problemowych m.in. Komisji ds. etyki, kształcenia i doskonalenia zawodowego, włączyli się czynnie w prace komisji konkursowych na stanowiska naczelnych i przełożonych pielęgniarek.

Od lat siedemdziesiątych, czyli od chwili uruchomienia wyższych studiów dla pielęgniarek wzrastała sukcesywnie liczba osób z tytułem magistra i doktora. Otwierały się nowe możliwości nauki i prowadzenia badań naukowych. Również na terenie Łodzi podejmowane były badania naukowe wraz z Katedrą Organizacji Ochrony Zdrowia AM nad metodami i czasem pracy pielęgniarek w lecznictwie zamkniętym. Przeprowadzono również badania sondażowe nad przebiegiem adaptacji zawodowej absolwentek w łódzkich szpitalach.

W latach 1982-1985 pielęgniarki z oddziału łódzkiego PTP uczestniczyły w prowadzonych pracach badawczych w IHP nad warunkami pracy i przygotowania pielęgniarek do pracy w przemysłowej służbie zdrowia.

W latach 1985-1990 udział w pracy badawczej w Instytucie Medycyny Pracy nad działalnością profilaktyczną pielęgniarek przemysłowych.


Należy również wspomnieć, że ze środowiska łódzkich pielęgniarek Pani dr Barbara Dobrowolska była delegatką na Międzynarodowym Kongresie Rady Pielęgniarek we Frankfurcie w 1965 roku, w 1991 roku reprezentowała pielęgniarki przemysłowe na IV Międzynarodowej Konferencji w Cardiff, gdzie przedstawiła aktualne problemy pielęgniarstwa przemysłowego w Polsce i jego problemy.

W 1999 roku uczestniczyła w Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek z okazji 100 - lecia jej istnienia, w 2004 roku była delegatem na Międzynarodową Konferencję w Limerick w Irlandii, gdzie przedstawiła referat nt. "Problemy etyczno-moralne pielęgniarek i położnych w czasie II wojny światowej 1939-1945”.

Dużymi osiągnięciami może pochwalić się Komisja Historyczna pod kierownictwem dr Barbary Dobrowolskiej działająca od 1998 roku. W okresie 14 lat istnienia podejmowane były i realizowane następujące działania:

 • Opracowano i opublikowano w Biuletynie OIPiP - 86 biografii zasłużonych pielęgniarek z terenu łódzkiego, 4 biografie do Słownika Biograficznego wydawanego przez PWN, 2 biografie ( Stanisławy Leszczyńskiej i Wandy Ossowskiej), które zamieszczono w Medical Journual of Biography w Londynie;
 • Opracowano szereg tematów dotyczących działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, organizacji zawodowych pielęgniarek w Polsce;
 • Opracowano historie szpitali: Betleem, szpitala Madurowicza, Pasteura i Radlińskiego;
 • Opracowany został pierwszy tom „Materiałów Historycznych” publikacji firmowanej przez Główną Komisję Historyczną. Zawarto w niej historie rozwoju zawodu pielęgniarskiego w latach 1939-2000. Książka powstała na podstawie przeprowadzonych badań dokumentacji znajdującej się w archiwach państwowych, wojskowych, IPN i muzeów powstałych przy obozach koncentracynych w Oświęcimiu, Stuthoffie i domach zakonnych;
 • Prowadzona jest kronika PTP;
 • Przewodnicząca brała aktywny udział w pracach Głównej Komisji Historycznej nad powstaniem wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa;
 • Utworzone zostało archiwum pielęgniarstwa, w którym gromadzone są biografie zasłużonych pielęgniarek, historie szkół pielęgniarskich jakie działały od 1946 roku do 2000 roku na terenie Łodzi, gromadzone są różne dokumenty, wspomnienia, kroniki, broszki szkolne, zdjęcia, książki i czasopisma.

W 2005 r. na przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wybrano. mgr Dorotę Kilańską, wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału PTP w Łodzi, która kontynuowała swoją funkcję jako prezes do 11 kwietnia 2012 r.. Reprezentowała Towarzystwo w posiedzeniach Rady Narodowych Reprezentantów ICN w latach 2006, 2009 i 2011; zapoczątkowała także prace nad wprowadzeniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®) do praktyki pielęgniarskiej. Dzięki działaniom udało się powołać radę pielęgniarską przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które zainicjowało utworzenie elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej oraz wprowadzenie Klasyfikacji ICNP (R) do systemu słowników opisujących ochronę zdrowia w Polsce. Po raz pierwszy stało się możliwe wydanie wspólnie z Ministerstwem Zdrowia Informacji prasowej dotyczącej rozwoju Klasyfikacji ICNP ® w Polsce i wprowadzić klasyfikację pielęgniarską do projektów finansowanych z UE. W tym okresie przedmiotem działania PTP stało się także środowisko pracy pielęgniarek, prowadzono badania naukowe w tym temacie, prezentowano problemy związane z praca pielęgniarek na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i za granicą. W grudniu 2011 r. przyjęto zarys strategii PTP.

Dzięki staraniom udało się także powołać Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa oraz Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak. Zainicjowała także badania nad środowiskiem pracy pielęgniarek, była pomysłodawczynią I Kongresu Ekspozycji Zawodowej. W latach 2006 – 2012 udostępniono także pielęgniarkom wiele publikacji międzynarodowych oraz zainicjowano działania na rzecz wprowadzenia zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, w tym przywileju przepisywania recept przez pielęgniarki. W październiku 2011 r. na walnym posiedzeniu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek została wybrana, jako pierwsza polska pielęgniarka w 40 letniej historii EFN, do Zarządu EFN. Dzięki aktywności PTP w tym okresie udało się implementować na grunt Polski wiele cennych inicjatyw i projektów. Była autorką strategii PTP „Pielęgniarka Zawód z Przyszłością”.


Przewodniczącą Oddziału PTP w latach 2009-2013 była mgr Janina Żurawska

Oddział zajmuje się propagowaniem działań wskazywanych przez Zarząd główny Towarzystwa i określonymi w strategii PZzP przyjętej 28.12.2011 r. w tym szczególnie;

 •  w zakresie bezpieczeństwa pracy pielęgniarek,
 • wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP (R)) do ochrony zdrowia w Polsce,
 • wdrożenia Dyrektywy 32/2010/UE dotyczącej bezpiecznego środowiska pracy pielęgniarek w Polsce.
 • umożliwienia pielęgniarkom kształcenia ustawicznego.

Opracowano na podstawie materiałów przygotowanych na Jubileusz 55-lecia Oddziału PTP w Łodzi przez dr Barbarę Dobrowolską i dr Zbigniewa Tokarskiego.
Opracowanie PTP, Oddział w Łodzi
Łódź, 20 września 2012 r.

 ________________________________________________________________________________________

ODDZIAŁ PTP 2013 - 2017  

Władze Oddziału i informacje o wyborach 2013 r. znajdują się na stronie >>>

http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=974&Itemid=1