Oddział PTP w Łodzi 2009-2013
21.06.2013.

 Nowe władze Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Łodzi

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – stowarzyszenia naukowego – jest popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa, wspieranie zawodowo-naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych, promowanie zawodu pielęgniarskiego, działalność naukowa, publicystyczna/wydawnicza i edukacyjna. Członkowie PTP biorą udział m.in. w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek i położnych, organizują konferencje, wykłady, konkursy, gromadzą dokumentację dotyczącą zawodu, jego historii itd.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w Łodzi liczy w sumie 76 członków, którzy pracują w Kole przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego (ok. 30 osób, włącznie z blisko 10-osobowym Zarządem pracującym osobno), Kole przy Uniwersytecie Medycznym (20 osób) oraz przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. W ciągu ostatniej kadencji ZOW PTP w Łodzi reprezentowały następujące koleżanki: Janina Żurawska – Przewodnicząca; Ewa Borowiak i Ewa Szeląg – Wiceprzewodniczące; Joanna Gąsiorowska – Sekretarz (od lutego 2011 r.); Agnieszka Niedźwiecka (do maja 2012 r.); Elżbieta Mrowińska – Skarbnik; Beata Kunikowska; Katarzyna Babska; Dorota Kilańska (od czerwca 2012 r.); Małgorzata Wojciechowska; Krystyna Ejsmont oraz Benilda Fabian – Przewodnicząca oraz Małgorzata Gromek i Agnieszka Nowak – członkowie Komisji Rewizyjnej. W Komisji Historycznej pracowały Barbara Dobrowolska i Maria Rzepkowska.

5 czerwca 2013 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi odbył się Zjazd Delegatów Oddziału - zebranie sprawozdawczo-wyborcze OW PTP, które otworzyła Przewodnicząca Zarządu OW PTP w Łodzi – Janina Żurawska witając zebranych i gościa (a zarazem gospodarza) – Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi - Agnieszkę Kałużną, życzącą obecnym trafnych wyborów do władz PTP.

 

Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie   Zdjęcie

 

 

Janina Żurawska przedstawiła sprawozdanie z 4-letniej działalności PTP w Łodzi. Od 2009 do 2013 roku członkowie Towarzystwa brali m.in. udział w: posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; konkursach na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia; konferencjach, zajęciach dydaktycznych, ponadto - upowszechniali informacje nt. zawodu/problemów pielęgniarstwa i działalności PTP; współpracowali z licznymi instytucjami i organizacjami na rzecz pielęgniarek; opiniowali przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia/pielęgniarstwa; realizowali działalność edukacyjną, promującą zdrowie społeczeństwa i zawód pielęgniarski (np. nagrywając 2 filmy z wywiadami przeprowadzonymi z zasłużonymi pielęgniarkami), organizowali konkursy, wystawy, publikowali artykuły – głównie na łamach Biuletynu OIPiP w Łodzi. Reprezentowali ponadto polskie pielęgniarki w Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek (ICN) oraz w Zarządzie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), a także w Radzie Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie przy EFN. Opublikowali również wiele artykułów naukowych i popularyzujących najnowsze osiągnięcia w pielęgniarstwie światowym, a także, od 2010 roku, aktywnie działają na rzecz informatyzacji w pielęgniarstwie, wypracowując standardy opieki i dokumentacji pielęgniarskiej w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia oraz w ramach Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)® – pierwszego międzynarodowego standardu w pielęgniarstwie, który umożliwi ciągłość opieki i ukazanie pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia. To także liczne działania członków PTP na rzecz bezpiecznego środowiska pracy pielęgniarek (badania naukowe, konferencje, wykłady, projekty), w tym - wdrożenia Dyrektywy Rady 2010/32 UE dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami z sektorze szpitali i opieki zdrowotnej; ponadto - popularyzowanie/promowanie zawodu na internetowych stronach społecznościowych, poprzez konkursy, udzielanie wywiadów prasie i TV.

 Łódzkie PTP organizowało konferencje, w tym: 14 czerwca 2010 r. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki: Pielęgniarki – liderami opieki długoterminowej dzieci i dorosłych (Koło przy Zarządzie Oddziału); 14 lutego 2011 r. na łódzkim Uniwersytecie Medycznym – Warsztaty nt. Bezpiecznego podawania leków drogą dożylną; 3 czerwca 2011 r. na UM - Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, w nawiązaniu do hasła Międzynarodowej Rady Pielęgniarek: Niwelowanie różnic w dostępie do opieki medycznej; 14 września 2012 r. w Urzędzie Miasta Łodzi Jubileuszową Konferencję z okazji 55-lecia PTP pt.: „Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością”; 6 listopada 2012 r. – Międzynarodowe Seminarium: Nasze bezpieczeństwo = Bezpieczeństwo pacjenta i wreszcie 1 lutego 2013 r., we współpracy PTP i OIPiP w Łodzi, zorganizowano w Urzędzie Miasta Łodzi Konferencję pt.: „ Aspekty prawne zawodu pielęgniarki i położnej w świetle aktualnych zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia”.

Ustępująca Przewodnicząca Zarządu OW PTP w Łodzi podkreśliła niezawodność w pracy na rzecz Towarzystwa koleżanek: Katarzyny Babskiej; Anny Będzichowskiej; Danuty Ciechomskiej, Joanny Gąsiorowskiej; Doroty Kilańskiej; Elżbiety Kozioł; Beaty Kunikowskiej; Bogusławy Łopacińskiej; Ewy Michalskiej; Elżbiety Mrowińskiej; Agnieszki Nowak; Marty Swarzyńskiej; Danuty Zając i Joanny Zielewskiej.

W zebraniu uczestniczyło 26 członków. Zgodnie ze Statutem PTP i porządkiem zebrania – po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczącej OW - Janiny Żurawskiej (którego fragmenty przedstawiono powyżej), Skarbnika – Elżbiety Mrowińskiej (dzięki sponsorom - na założonym koncie bankowym - pozostała pewna kwota na dalszą działalność PTP) i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Benildy Fabian (pozytywnie oceniającej udokumentowaną działalność merytoryczną i finansową Towarzystwa) przeprowadzono wybory do nowego Zarządu OW PTP w Łodzi, w skład którego weszli:

Dorota Kilańska - Przewodnicząca (była to jedyna kandydatura, którą jednogłośnie wybrali wszyscy - 25 osób z 26 obecnych). Ponadto Zarząd tworzą:

Katarzyna Babska i Agnieszka Głowacka (Wiceprzewodniczące);

Dorota Borkiewicz (Skarbnik);

Joanna Gąsiorowska (Sekretarz);

Ewa Borowiak; Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz oraz Bogumiła Obarek-Andrzejczak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Danuta Ciechomska; Beata Kunikowska i Elżbieta Mrowińska (Przewodnicząca). W Komisji Historycznej pozostały Barbara Dobrowolska i Maria Rzepkowska. Delegatami na Krajowy Zjazd PTP są Dorota Kilańska i Zbigniew Tokarski.

 

Obecna Przewodnicząca Zarządu OW PTP w Łodzi - dr Dorota Kilańska – pracuje na Uniwersytecie Medycznym. Wyróżnia się aktywnością na polu zawodowym (pracą naukowo-badawczą, dydaktyczną, publikacyjną i organizacyjną) oraz społecznym (była Prezesem Zarządu Głównego PTP, pełni liczne funkcje na rzecz pielęgniarstwa w kraju i za granicą). Jest otwarta na zmiany i - dziękując ustępującemu Zarządowi łódzkiego PTP za dotychczasowe osiągnięcia - zapewniła, że będzie nadal walczyć o rozwój polskiego pielęgniarstwa, zwracając uwagę na działalność zgodną ze Statutem PTP. Dorota Kilańska w swoich poczynaniach będzie koncentrować się m.in. na takich zagadnieniach, jak: pielęgniarstwo - zawód z przyszłością; e-zdrowie; środowisko pracy przyjazne zdrowiu; zaawansowana praktyka pielęgniarska.

 Przygotowały: J. G. i E. M.-P.

_____________________________________________________________________________________________________

Informacje o wyborach, także w Biuletynie OIPiP w Łodzi >>> http://www.oipp.lodz.pl/tmp/uploadfile/b6c4274dc849cc8dd3f66b1da70457ef_wrzesien-internet.pdf