Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń
05.02.2008.

Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych
European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and the World Health Organization (EFNNMA)

 

 

Punktem wyjścia do powołania Europejskiego Forum były wcześniejsze dyskusje i spotkania prowadzone przez Europejską Grupę Pielęgniarek (działającą od 1946 roku do 1996 roku), PCN (obecnie EFN) oraz WHO. Na spotkaniach w Essen (1994) i w Niedernhausen (1995) stwierdzono, że w regionie europejskim, pielęgniarki i  pielęgniarstwo reprezentowane jest fragmentarycznie przez wiele organizacji i grup specjalistycznych. Podjęto zatem działania na rzecz utworzenia silnego pielęgniarstwa w Europie, poprzez powołanie jednej wspólnej organizacji pod prowizoryczną nazwą "Europejska Rada Pielęgniarek". Rada - jako organizacja, mogłaby wpłynąć na wzmocnienie miejsca i roli pielęgniarstwa w różnych krajach, poprzez m.in. respektowanie funkcjonowania organizacji pielęgniarek. Forum zawiązało się na spotkaniu w listopadzie 1996 roku w Madrycie, w czasie którego Światowa Organizacja Zdrowia i towarzystwa pielęgniarskie podpisały deklarację przystąpienia do tej nowej inicjatywy.

"Forum zapewnia możliwość podjęcia przez reprezentantów pielęgniarstwa dyskusji z WHO nad kluczowymi problemami zdrowotnymi, podobnie do narodowych towarzystw medycznych i farmaceutycznych, które mają takie przedstawicielstwa już od lat" powiedziała Christine Hancock, przewodnicząca temu spotkaniu. I dodała, że "ten nowy rodzaj współpracy z WHO daje pielęgniarkom z całej Europy możliwość większego wpływania na programy działań rządowych w ich krajach".

Spotkania Europejskiego Forum odbywają się co roku. Uczestniczą w nich przedstawiciele stowarzyszeń pielęgniarek i położnych oraz obserwatorzy reprezentujący specjalistyczne grupy pielęgniarskie w Europie. Cele działania i tematyka spotkań dostosowana jest do zmieniających się warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych w regonie europejskim, a także uwzględnia aktualne trendy i priorytety wysuwane przez WHO. Każde spotkanie kończy się opracowaniem posłania do pielęgniarek i położnych. W wyniku prac zespołów powołanych przez Forum zostały opracowane i wydane różne materiały pomocnicze dotyczące m.in. takich zagadnień jak: kobiety i dzieci, opieka nad ludĄmi starszymi, choroby przewlekłe, pielęgniarstwo zdrowia rodzinnego, promowanie równości w zdrowiu. Dużym wydarzeniem było przygotowanie wspólnie z WHO drugiej Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarstwa i Położnictwa w Europie. Spotkanie odbyło się w Monachium 15-17 czerwca 2000 roku W konferencji uczestniczyli Ministrowie Zdrowia, Naczelne Pielęgniarki Kraju, przewodniczące towarzystw pielęgniarskich i położnych działające w danym państwie (z Polski uczestniczyła mgr Grażyna Wójcik z Ministerstwa Zdrowia i doc. Irena Wrońska, która reprezentowała Ministerstwo Zdrowia i PTP oraz dr B. Janus w roli obserwatora). Na zakończenie konferencji została przyjęta i podpisana przez Ministrów Zdrowia Deklaracja Monachijska - Pielęgniarki i położne na rzecz zdrowia.

Przedstawicielem PTP od 2006 roku jest dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska (Gdańsk).

 

Stanowiska EFNNMA Tutaj