Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek
14.06.2013.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek
European Federation of Nurses Assotiation

  www.efnweb.org

Federacja jest autonomiczną i niezależną od innych międzynarodową organizacją i będzie kontynuować bliską współpracę z MRP. Zadaniem Federacji jest zwiększać znaczenie pielęgniarstwa w Unii Europejskiej. Uznana przez Komisję Unii Europejskiej za oficjalne przedstawicielstwo pielęgniarek, ma swoją stałą siedzibę w Brukseli. Przedstawiciel Federacji jest stałym konsultantem w Radzie Europy. Jest kontynuatorką Stałego Komitetu Pielęgniarek Unii Europejskiej (Standing Committee of Nurses of the European Union PCN), który powstał w 1971 roku.

Zgodnie z nową konstytucją uchwaloną w 2002 roku cele Europejskiej Federacji przedstawiają się następująco:

  1. studiować i podejmować działania na rzecz zdrowia populacji państw Unii Europejskiej i całej Europy oraz pielęgniarstwa jako zawodu

  2. dostarczać uaktualnianych informacji o pielęgniarstwie jako profesji członków Unii Europejskiej i całej Europy, oraz powiadamiać europejskie instytucje i krajowe stowarzyszenia o takiej informacji

  3. prezentować opinie i rekomendować wszystkie sprawy poprzez swoje kompetencje w instytucjach Unii Europejskiej i całej Europy, podejmować i rozważać wszelkie działania uznawane za właściwe dla zapewnienia ich realizacji zgodnie z planem

  4. kontaktować się i współpracować z innymi organizacjami reprezentującymi pracowników opieki zdrowotnej w Europie

  5. zapewnić, że pielęgniarki i pielęgniarstwo są w centrum formułowania polityki społecznej i zdrowotnej, co będzie miało swoje odniesienie w Unii Europejskiej i Europie

  6. wspierać i ułatwiać równy dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej i Europie

  7. zwiększać swoją reprezentację w Unii Europejskiej i Europie, rozwijać swoją rolę bycia organizacją "pomostem" między stowarzyszeniami pielęgniarek a podejmującymi decyzje w Europie


Za punkt wyjścia wszystkich swoich działań Federacja przyjmuje uniwersalne wartości pielęgniarstwa. Obszary zainteresowań, oprócz zadań merytorycznych, to łączenie celów naukowych i edukacyjnych, które obejmują: kształcenie, zdrowie publiczne, warunki pracy oraz liczba pielęgniarek, standardy kształcenia i opieki pielęgniarskiej, zdrowie psychiczne (Europa bez hałasu), uznawanie dyplomów w zjednoczonej Europie.

Z chwilą przyjęcia nowych członków do Unii Europejskiej doszły takie zagadnienia jak: możliwości zatrudniania pielęgniarek w krajach UE, trudności przy rekrutacji kandydatów do zawodu pielęgniarskiego. Z badań wynika, iż radykalnie zmniejsza się liczba kandydatek do zawodu pielęgniarskiego, co grozi w krótkim czasie kryzysem w opiece zdrowotnej, dyskutowano nad kształceniem pielęgniarek oraz co zrobić dla zwiększenia liczby pielęgniarek w Europie. W przygotowaniu jest raport, który uwzględni zasady współpracy z krajowymi stowarzyszeniami pielęgniarek w zakresie przemieszczania się pielęgniarek w krajach UE oraz działania zmierzające do większego zainteresowania się wyborem zawodu pielęgniarki i położnej.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentowane było w pracach tego gremium, początkowo w roli obserwatora, póĄniej członka (jeszcze przed przyjęciem Polski do UE). Obserwowane jest duże zainteresowanie sytuacją i stanem pielęgniarstwa w Polsce jak również działalnością PTP, tak wśród członków EFN (PCN) jak i uczestników spotkań.

PTP w pracach EFN(PCN) reprezentowały: Irena Wrońska, Barbara Janus, Jolanta Górajek-Jóźwik, Teresa Grzywna, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zahradniczek, Elżbieta Chróścicka od 2006 roku Lucyna Płaszewska-Żywko (Kraków).

 W XV Kadencji Towarzystwa (2009 - 2013)  PTP reprezentują:

 

mgr Dorota Kilańska (prezes ZG PTP 2009-2012)  od 2012 r. czlonek Executive Committee European Federation of Nurses Association odpowiedzialna za Proffessional Committee  http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=735&Itemid=63

 

dr n med Maria Cisek (2009 - 2012 z-ca reprezentanta ZG PTP) od 2012 r. reprezentant ZG PTP

dr n hum Beata Dobrowolska (2011 - do nadal członek wpierający)

 W 2011 r. w Polsce po raz pierwszy od 40 lat mialo miejsce posiedzenie EFN więcej 

http://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/EFN_IP_95_posiedzenie_6_7_10_2011.pdf

Posiedzenie poprzedzała Europejska Debata http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=63