Struktura i Kompetencje Organów PTP
11.01.2013.


(Wyciąg ze Statutu PTP, KRS 2010 r.)

 

(…)


ZARZ,ĄD GŁÓWNY 

 


§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1.       Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.       Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.

3.       Uchwalanie okresowych planów działania, preliminarz i budżetu.

4.       Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Rady Naukowej, sekcji i komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności.

5.       Uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego, Oddziałów, Kół, sekcji oraz innych regulaminów wewnętrznych.

6.       Występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów z wnioskami o pozbawienie członkostwa honorowego.

7.       Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

8.       Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.

9.       Uchwalanie klucza wyborczego dla Zarządów Oddziałów.

10.    Nadawanie odznaki honorowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. (…)

 


 PREZYDIUM ZG PTP 


§ 30

1.       Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny. (28.03.2012 r.)

2.       Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, przy udziale prezesa lub jednego z wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

3.       Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. (…)ODDZIAŁY PTP


 § 37

Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Delegatów Oddziału, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

Do kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziału należy:

1.       Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.

2.       Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej.

3.       Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4.       Wybór przewodniczącej/go/, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

5.       Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

6.       Zatwierdzenie wniosków i postulatów zgłaszanych na Krajowy Zjazd Delegatów. (…)


ZARZĄD ODDZIAŁU PTP


§ 43

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1.       Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.       Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa oraz uchwałami Zjazdu Delegatów Oddziału.

3.       Powoływanie i rozwiązywanie kół oraz nadzorowanie ich działalności.

4.       Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.

5.       Zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.

6.       Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału.

7.       Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną Oddziału. (…)


KOŁA PTP


§ 48

1. Władzami Koła są:

1)       Zebranie członków Koła

2)       Zarząd Koła

3)       Komisja Rewizyjna Koła

2.       Do kompetencji zebrania członków Koła, które jest najwyższą władzą Koła należy:

1)       Uchwalanie kierunków działania na danym terenie, zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz Oddziału.

2)       Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.

3)       Wybór przewodniczącej, członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła.

4)       Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Oddziału. (…)