Koło PTP przy UM w Łodzi
19.11.2012.

Powstanie  i działalność  Koła PTP przy Uniwersytecie  Medycznym w Łodzi.

   

Koło PTP przy Uniwersytecie medycznym w Łodzi powstało w 2005 r. z inicjatywy mgr Doroty Kilańskiej.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie przyzwolenie i zaangażowanie Kierownika Katedry Pielęgniarstwa dr Jolanty Glińskiej. W pierwszym okresie do Koła zapisała się większość nauczycieli akademickich pracujących w Oddziale Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Lekarskiego.

W wyniku wyborów pierwszą przewodniczącą Koła została mgr Małgorzata Lewandowska, a w skład zarządu weszły Beata Brosowska (Sekretarz), Beata Kunikowska (Skarbnik), Luiza Kołodziejczyk- Zwierzyńska (członek Zarządu).

W tym czasie kolo liczyło 25 członków, wszyscy byli nauczycielami akademickimi Katedry Nauczania Pielęgniarstwa.

Celem powołania Koła była chęć pracy na rzecz zawodu w strukturach uczelni, poznawanie historii pielęgniarstwa, rozwijanie działalności naukowej, prezentowanie prac naukowych, organizowanie szkoleń z zakresu tematów, które podnoszą jakość pracy pielęgniarki oraz spotkań z nestorkami pielęgniarstwa. W pierwszej kadencji odbyło się kilka spotkań na których prowadzone były szkolenia, mieliśmy możliwość poznania nurtów w pielęgniarstwie światowym.

 

W pierwszej kadencji (2005-2009) odbyło się wiele spotkań i szkoleń dla członków Koła PTP, m.in.:

-        20 marca 2006 r. szkolenie "Profilaktyka i leczenie odleżyn"

-        15 maja 2006 r. szkolenie "Ekonomiczne aspekty leczenia ran"

-        3 listopada 2006 r. Konferencja Oddziału PTP w Łodzi - wykład „Wpływ obsad pielęgniarskich na bezpieczeństwo pacjentów” D. Kilańska, mgr Małgorzata Lewandowska i mgr Beata Kunikowska „Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów”;

-        23-25 października 2006 r. Konferencja Warsztatowa „Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia – inicjatywa pielęgniarska” Łódź , przygotowana przy współudziale Koła, w której także uczestniczyli przedstawiciele Koła PTP przy UM w Łodzi;

-        2006 r. współpraca z OIPiP w Łodzi, podpisanie umowy na sfinansowanie tłumaczenia ICNP ® Wersji 1.0,

-        2006 r. szkolenia za zakresu bezpiecznego przemieszczania i podnoszenia pacjentów.

-        od 2007 r. dr Ewa Borowiak, pełniła funkcję opiekuna Koła Studenckiego przy ZG PTP (Uchwała ZG PTP nr 55/XIV/2007);

Od 2006 r. dr Jolanta Glińska, dr Ewa Borowiak są członkami Rady Naukowej czasopisma PTP „Problemy Pielęgniarstwa”, dr Ewa Borowiak reprezentowała Koło w Radzie Naukowej PTP w latach 2006 – 2009.

Od 2007 r. dr Jolanta Glińska, mgr Beata Brosowska i mgr Małgorzata Lewandowska oraz mgr Dorota Kilańska czynnie uczestniczyły w tłumaczeniu pierwszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP ® jako członkowie Zespołu ds. ICNP ® przy ZG PTP, prace te kontynuowane są nadal. Gdańsk 2008

Zdjęcie Zdjęcie

Warszawa 2008-2009

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

W 2008 r. (18 października) odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu podnoszenia i przemieszczania pacjentów dla pielęgniarek "Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów w teorii i praktyce", członkowie Kola byłi współorganizatorami spotkania, D. Kilańska wyglosiła referat "Bezpieczny Pacjent. Bezpieczna Pielęgniarka.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

W 2009 r. Koleżanki uczestniczyły w organizacji Konferencji dot. ICNP ®, której głównym organizatorem był ZG PTP w Warszawie „Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej® jako narzędzie profesjonalnej opieki” (International Classification for Nursing Practice® as Professional Health Care Tool). Uczestniczyły także w warsztatach dla Trenerów ICNP ® .

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

    

Od 2006 r. dzięki współpracy z dr Ewą Borowiak ZG PTP organizował warsztaty z badania fizykalnego, które odbywały się w ramach „Letniej Szkoły dla Pielęgniarek” w Supraślu.

Zdjęcie  Zdjęcie


     

Z okazji 50 lat PTP w Łodzi (17.05.2009 r.) miało miejsce wystąpienie „Rola PTP w kształtowaniu postaw zawodowych” (D. Kilańska) oraz dr n med. Ewy Borowiak

W styczniu 2009 r. zostało zorganizowane w OIPiP w Łodzi spotkanie poświęcone bezpiecznym warunkom pracy pielęgniarek, podczas którego zaproszone pielęgniarki wysłuchały wystąpień dotyczących „Bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów” (mgr M. Lewandowska, mgr B. Kunikowska), „Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®)” (mgr D. Kilańska) oraz nt badania fizykalnego w praktyce – referat był prezentowany przez dr n med. Ewę Borowiak. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła PTP przy UM w Łodzi.


Obecnie Koło PTP przy UM liczy 19 członków, przewodniczącą Koła od 2010 r. jest mgr Beata Kunikowska.

Wśród działań Koła w ostatnim okresie należy wymienić m.in. zorganizowanie szkoleń dla członków PTP na temat „Nowoczesne opatrunki i leczenie ran”  (2006 r.) i  „Bezpieczne podawanie leków drogą dożylną. Nowości w kaniulacji żył” (2011 r.)

 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

   

Bardzo ciekawe spotkanie odbyło się  dr n. hum. Barbarą Dobrowolską nasza wspaniałą nestorką, która opowiadała o początkach pielęgniarstwa akademickiego w Polsce i zaangażowaniu PTP  w powołanie kształcenia pielęgniarek w systemie wyższych studiów w Lublinie.

 

Ważnym wydarzeniem nie tylko w historii Koła ale i pielęgniarstwa w Polsce było spotkanie z

 Dyrektorem Wykonawczym Międzynarodowej Rady Pielęgniarek  - dr Davidem Bentonem.

Spotkanie połączone z wykładem miało miejsce w dniu  3 czerwca 2011 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek m.in.  dla członków PTP i studentów Kierunku Pielęgniarstwo Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa UM w Łodzi, gościliśmy także koleżanki i kolegów z jednostek ochrony zdrowia w Łodzi i województwie.

Dyrektor ICN w swoim wykładzie nawiązał do hasła Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w 2011 r. – Niwelowanie różnic i zwiększenie równowagi w dostępie do opieki medycznej”, wykład, którego wysłuchaliśmy pokazywał wizję rozwoju pielęgniarstwa na świecie.

Zdjęcie Zdjęcie

Spotkaniu towarzyszyła promocja książki „Uwagi o pielęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu”. Jest to nowe wydanie "elementarza" dla osób sprawujących opiekę nad chorymi.

Tekst napisała ponad 150 lat temu Florence Nigthingale, a Międzynarodowa Rada Pielęgniarek z okazji 75-lecia powstania międzynarodowej Fundacji jej imienia uaktualniła go i wydała ponownie. Jest to pierwsze wydanie tej książki w j. polskim, a stało się to możliwe dzięki udziałowi w projekcie naszych łódzkich koleżanek z PTP.


W 2011 r. Koleżanka z Koła PTP – mgr Bogusława Łopacińska podjęła się zadania przeprowadzenia wywiadu z zasłużonymi dla pielęgniarstwa w Łodzi pielęgniarkami dr B. Dobrowolską i mgr Elżbietą Kwasiborską. W wyniku tych interesujących spotkań powstały dwa filmy fabularne z serii „Portrety pielęgniarek

Film z mgr Elżbietą Kwasiborską został zaprezentowany ł na Konferencji z okazji 55-lecia PTP, Oddział w Łodzi.

 Zdjęcie Zdjęcie


Z inicjatywy członków  Koła dr Jolanty Glińskiej, mgr Małgorzaty Lewandowskiej, mgr Beaty Brosowskiej powstało Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®) pierwsze  w Polsce certyfikowane Centrum, które zajmuje się implementacją Klasyfikacji do praktyki pielęgniarskiej, opracowaniem dokumentacji elektronicznej.

Centrum ICNP, pełni rolę konsultanta w zakresie ICNP ® w kraju, odpowiada także za merytoryczne tłumaczenie ICNP ®. Wersja 3.0 została przekazana do ICN 3.11.2012 r.


Od 2005 r. Koleżanka mgr Dorota Kilańska reprezentowała PTP w Radzie Narodowych Reprezentantów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), uczestniczyła także w posiedzeniach Rady w Jokohamie, Durbanie i na Malcie oraz Konsorcjach ICNP (R), które odbywają się podczas Kongresów.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
  

W 2011 r. nasza koleżanka mgr Dorota Kilańska została wybrana do Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN).

Zdjęcie 
   

W 2012 r. odbył się Jubileusz  55- lecia PTP, Oddział w Łodzi, w którym Koło brało czynny udział. Koło PTP wraz z mgr Anetą Domańską – Kierownikiem Dziekanatu Oddziału przygotowuje wystawę poświęcona historii pielęgniarstwa, na wniosek mgr Beaty Brosowskiej na studiach drugiego stopnia studenci mają możliwość poznania historii pielęgniarstwa w ramach przedmiotu pod tą samą nazwą.

 

We wrześniu 2012 r. członkowie Koła PTP uczestniczyli w wycieczce do Brukseli, odwiedzili nie tylko Parlament Europejski i spotkani się z Poseł M. Hanzlik, ale także mieli okazję wysłuchać wykładu o działalności Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) w siedzibie organizacji w Brukseli.


Obecnie (od 2009 r.) przewodniczącą Koła jest mgr Beata Kunikowska

Zdjęcie

opracowanie BK, DK, ML, 2012