Seminarium nt. zranień wśród personelu pielęgniarskiego, implementacja Dyr 32/2010/UE
05.10.2012.

Zdjęcie                                          Zdjęcie 

 Zdjęcie

Dziękujemy za zainteresowanie Seminarium.

Program/Program:

 

Wtorek, 6 listopada 2012/Tuesday, 6 November 2012

 

8.00 – 9.00 Rejestracja/ Registration

9.00 – 9.10 Otwarcie Seminarium

 

9.10 - 9.30 Działania na rzecz implementacji Dyr. 32/2010/UE w Polsce,
Actions to implement Dir 32/2010/UE in Poland”, Dorota Kilańska Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (Medical University in Lodz, Polish Nurses Association)

9.30 – 10.00 „Ekspozycje zawodowe na krew w Polsce - skala problemu i czynniki ryzyka", „Occupational exposure to blood in Poland - the scale of the problem and risk factors”, dr hab. Maria Gańczak, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Ekspert (Pomeranian Medical University)

 

10.00 – 10.15 „Analiza porównawcza rejestracji krwiopochodnych ekspozycji zawodowych w wybranej placówce województwa zachodniopomorskiego latach 2004-2005 oraz 2009-2010”, „Comparative analysis of professional blood exposure registration in the selected hospital institution in the West Pomeranian Province in the years 2004-2005 and 2009-2010”, mgr Iwona Podeszwik, dr n. med. Bożena Gorzkowicz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Ekspert (Pomeranian Medical University)

 

10.15 – 10.35 „Rola służby medycyny pracy w prewencji i profilaktyce zakażeń
u pracowników narażonych na materiał krwiopochodny”,
„The role of occupational medicine services in workers' bloodborne infections prevention and prophylaxis", dr Maciej Rybacki Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz)

 

10.35 – 11.05 „Znając ryzyko – możesz zarządzać nim”, Knowing the risk – you can manage it’, Dana Zieglerova, Marketing Manager Central Eastern Europe PAS

 

11.05 – 11.30 Przerwa/ Break

 

11.30 – 12.00 „Nasze bezpieczeństwo, to także bezpieczeństwo pacjenta. Implementacja Dyrektywy 2010/32/EU do prawodawstwa w Bułgarii”, Our safety is patient’s safety, too – 32/2010. Implementation of the Council Directive 2010/32/EU in the national legislation of Bulgaria”, Milka Vasileva, President Bulgarian Association of Health Professionals in Nursing (BAHPN)

 

12.00 – 12.30 „Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia”,„Czech National Nurses Association Working Group for Safety of Health Care Professionals”, Jindra Kracíková/ Jindřiška Pavlicová, Czech Nurses Association

 

12.30 – 13.00 „Stan implementacji dyrektywy w Rumunii - szanse i zagrożenia”,
„Directive implementation status in Romania – opportunities and threats”
,
Doina Carmen Mazilu, President Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - Filiala Bucuresti

13.00 – 13.30 Nasze bezpieczeństwo, to także bezpieczeństwo pacjenta”, Our safety is also patient's safety”, Maria Levyova, President Slovak Chamber of Nurses and Midwives

13.30 – 14.00 Dyskusja/Wnioski

Discussion/Conclusions
 

Do pobrania w postaci pdf

KOMUNIKAT I

 

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi oraz

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi

 

zapraszają na spotkanie seminaryjne, którego tematem przewodnim będzie:

 

„Nasze bezpieczeństwo, to także bezpieczeństwo pacjenta – Dyrektywa 32/2010/EU.Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo wykonywania zawodów medycznych w UE.”

Spotkanie jest związane z wizytą seminaryjną w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniu 17 września 2012 r. z przedmiotu „Pielęgniarstwo Europejskie” oraz działaniami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w zakresie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE, więcej informacji znajduje się na stronie

 

http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=775&Itemid=71

 

Chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami i zaproponować współdziałanie na rzecz budowania świadomości pielęgniarek co do zgłaszalności zdarzeń związanych z ekspozycją zawodową.

Wśród prelegentów gościć będziemy przewodniczące stowarzyszeń pielęgniarskich z krajów UE w tym Bułgarii, Czech, Słowacji, Rumunii, które podzielą się swoimi doświadczeniami podczas dyskusji okrągłego stołu.

Wysłuchamy także prelekcji ekspertów z tej dziedziny, a uczestnicy Seminarium będą mieli okazję zapoznać się aktualną sytuacją dotycząca tego problemu w Polsce i w Europie, spotkać się ze znanymi autorytetami i wziąć udział w dyskusji dotyczącej strategii zmiany sytuacji w środowisku.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń pielęgniarek z krajów UE w związku z Dyrektywą 32/2010/UE dotyczącą narażenia personelu medycznego na czynniki biologiczne.

 

TŁO SPOTKANIA:

 

Ekspozycja zawodowa to kontakt pracownika z materiałem zakaźnym (np. z krwią) w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Codzienna praca personelu opieki zdrowotnej naraża go na ryzyko ciężkich zakażeń wskutek zakłuć igłami przy ponad 30 potencjalnie niebezpiecznych patogenach, obejmujących wirusy zapalenia wątroby typu B i C oraz HIV. Ponad 78% przypadkowo zakłutych pracowników ochrony zdrowia w Polsce nikomu tego nie zgłasza1.

Wszystkie zabiegi medyczne mogą być źródłem ekspozycji zawodowej, a do najbardziej ryzykownych czynności należy pobieranie krwi, kaniulacja żył i tętnic oraz iniekcje.

Obecnie szacuje się, że w Europie w ciągu roku dochodzi do 12-30 zakłuć na 100 łóżek szpitalnych2. W Polsce prawie 80% przypadków ekspozycji dotyczy zakłuć igłą, kaniulą dożylną lub ich elementem3.


Ekspozycja niesie ze sobą wysokie ryzyko zakażenia. Dlatego osoba eksponowana powinna jak najszybciej (nie później niż 48 godzin po ekspozycji) zgłosić się do lekarza i podjąć stosowne w takiej sytuacji kroki. Zakłucia stanowią jedno z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników służby zdrowia w Europie oraz generują wysokie koszty dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa ogółem. Dodatkowo, emocjonalny aspekt zranień narzędziami ostrymi jest zawsze poważny i ma długotrwały wpływ na psychikę – nawet, gdy nie dochodzi do przeniesienia ciężkiego zakażenia. Pracownicy opieki zdrowotnej i ich rodziny mogą cierpieć przez wiele miesięcy w oczekiwaniu na informację, czy ulegli potencjalnie śmiertelnemu zakażeniu.


W Polsce brakuje jednak ujednoliconego modelu postępowania poekspozycyjnego. Rozwiązaniem jest wprowadzenie regulacji prawnych minimalizujących ryzyko ekspozycji wśród pracowników służby zdrowia. Zostały one wdrożone w wielu krajach i znacząco wpłynęły na poprawienie statystyk. W przypadku USA ustawa o Prewencji Zakłuć, która została wprowadzona w 2000 roku, przyniosła obniżenie liczby zakłuć w szpitalach o ok. 50%4 w ciągu 5 lat.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Termin: 6 listopada 2012 r.

- czas trwania seminarium 9.00 – 15.00

- seminarium jest bezpłatne, organizatorzy zapewniają poczęstunek, interesujące wykłady oraz możliwość merytorycznej dyskusji.

- wystąpienia gości zagranicznych będą tłumaczone na język polski

- program będzie dostępny w późniejszym terminie

- Miejsce Konferencji Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CKD) ul. Pomorska 251, sala oznaczona symbolem 1.18

Wejście od ul. Pomorskiej (druga strona budynku)

Dojazd:

- z „Dworca Kaliskiego” linia nr 12 kierunek „Stoki”, należy wysiąść na przystanku działki, można sprawdzić godziny odjazdu http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/start.jsp

- z placu Dąbrowskiego linia autobusowa nr 58 kierunek saneczkowa http://rozklady.docelu.pl/m,%C5%81%C3%B3d%C5%BA/przystanki,58,LDZ_32_3?ticaid=6f403, przystanek przy CKD

- połączenie można także zaplanować na stronie http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/polaczenia.jsp

 

 

ZGŁOSZENIA POD ADRESEM

https://adobeformscentral.com/?f=eNL8nhvsFaqNQgDu1VDJXQ

Dziękujemy za zainteresowanie Spotkaniem

Przepraszamy, lista zgłoszeń jest zamknięta.

Główny Partner Seminarium

ZAPRASZAMY !


1 P. Smoliński, S. Serafińska, A. Gładysz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności, Akademia Medyczna we Wrocławiu, 2005.

2 ISSUE. Nurses Impast 2000; Needle Stick Injuries: Nurses at Risk. Michigan Nurse, March 2000

3 P. Smoliński, S. Serafińska, A. Gładysz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności, Akademia Medyczna we Wrocławiu, 2005

4 Department of Labor, Occupational Safety, and Health Administration. Occupational exposure to bloodborne pathogens, needlestick, and other sharps injuries: final rule. Federal Register 2001;66: 5318-5325. (www.osha.gov)