Chain of TRUST
23.10.2012.

Dlaczego Łańcuch Zaufania?

 

Chociaż wciąż nie istnieje obszerne badanie udowadniające skuteczność i efektywność kosztową usług telezdrowie, istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na jej olbrzymi potencjał, gwarantujący korzyści zarówno pacjentom jak i profesjonalistom - jej użytkowników.

Mimo szerokiej wiedzy o korzyściach płynących z usług telezdrowia, jej wykorzystanie pozostaje wciąż ograniczone, co uwidacznia się w nierównym rozłożeniu w krajach UE. Przyczyniają się do tego różne czynniki: brak rzetelnych informacji oraz przejrzystości prawnej; aspekty techniczne, fragmentacja rynku, kwestie etyczne, a także niski poziom świadomości i brak pewności w zakresie korzystania z telezdrowia wśród decydentów, pacjentów i specjalistów w opiece zdrowotnej.

W celu wspierania szerokiego zastosowania telezdrowia w krajach europejskich niezbędne jest zrozumienie postaw wszystkich potencjalnych użytkowników usług telezdrowia, szczególnie w kierunku zidentyfikowania barier, które wciąż obserwuje się w tych grupach, tak aby pozyskać ich zaufanie i akceptację do świadczonych w ten innowacyjny sposób usług.

 

Jakie są cele programu?

Nadrzędnym celem tego projektu jest poprawa zrozumienia i lepszego wykorzystywania usług telezdrowia wśród pacjentów, profesjonalistów (lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów) i decydentów w ochronie zdrowia w całej UE, a w rezultacie, aktywnego przyczyniania się do tworzenia wysokiej jakości, dostępnej i skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej. Poprzez szereg tak ukierunkowanych i dobrze zdefiniowanych działań, projekt znacznie wzmocni poziom świadomości i zaufania do telezdrowia wśród wszystkich interesariuszy.

W projekcie określono dwa konkretne cele:

Gromadzenie wiedzy. Aby zwiększyć dostępną wiedzę na temat konkretnych poglądów - potrzeb, postrzegania wartości dodanej oraz obaw - wśród pacjentów i profesjonalistów opieki zdrowotnej w odniesieniu do usług telezdrowia.

Podnoszenie świadomości i zrozumienia. Aby zwiększyć świadomość i zrozumienie użytkowników usług telezdrowia wśród pacjentów i organizacji profesjonalistów oraz decydentów z zakresu ochrony zdrowia na szczeblu europejskim i krajowym.

 

Jakie są oczekiwane rezultaty?

 

Dzięki ankiecie internetowej, warsztatom w sześciu krajach oraz czterem europejskim grupom roboczym, dokonamy oceny opinii, potrzeb i korzyści związanych z telezdrowiem z punktu widzenia zarówno pacjentów jak i profesjonalistów.

Poprzez sześć debat krajowych, zgromadzonej dokumentacji, konferencji końcowej oraz innym działaniom zostaną stworzone zalecenia i rekomendacje dla rozwoju programu. Podniesie on poziom wiedzy oraz rozumienie konkretnych punktów widzenia profesjonalistów i pacjentów oraz przekaże informacje organom tworzącym politykę zdrowotną na poziomie europejskim, narodowym i lokalnym.

 

 

Szczegółowe informacje w Biuletynach http://www.csioz.gov.pl/biuletyn.php

 

 

OKRAGŁY STÓŁ – Krajowa Konferencja „ŁANCUCH ZAUFANIA”, 
GRECJA – HOLANDIA – ŁOTWA – NORWEGIA – POLSKA – PORTUGALIA

 

Gospodarz i miejsce spotkania:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Warszawa, 25 września 2012 r.

 

już niedługo wszystkie materiały będą na stronie
www.transmisjeonline.pl/csioz

 

Dodatkowo polecamy: 

 http://www.transmisjeonline.pl/csioz/prezentacje.html