Przewodnik po Dyrektywie 36
02.09.2010.

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Dyrektywa 2005/36/WE               

Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych

Komisja Europejska rozpoczęła proces oceny wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE. Raport w sprawie zostanie sporządzony w 2012 r.


 

statystyka uznanych kwalifikacji pielęgniarki ogólnej w UE według kraju pochodzenia

statystyka uznawania kwalifikacji pielęgniarek specjalistów weług kraju pochodzenia


 

 

Podstawowe akty prawne dotyczące pielęgniarstwa

Wersja skonsolidowana dyrektywy Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarki za opiekę ogólną, łącznie ze środkami odpowiada na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
27.06.1977
 
Decyzja Rady 77/455/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. zmieniająca decyzję 75/365/EWG ustanawiającą Komitet Wyższych Urzędników ds. Zdrowia Publicznego.
27.06.1977Decyzja Rady 77/454/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Kształcenia w Dziedzinie Pielęgniarstwa
27.06.1977
 
Dyrektywa Rady 77/453/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną.
27.06.1977
 
Dyrektywa Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacjipielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną,łącznie ze środkami, w celu ułatwienia skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług .
 

Zmiany

20.11.2006Dyrektywa Rady 2006/101/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie swobody świadczenia usług, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii
20.11.2006Dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii
07.09.2005Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
14.05.2001Dyrektywy 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG , 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG.
30.10.1989Dyrektywa Rady 89/594/EWG dnia 30 października 1989 r. zmieniająca dyrektywy 75/362/EWG, 77/452/EWG, 78/686/EWG, 78/1026/EWG oraz 80/154/EWG odnoszące się do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii oraz położnych, jak również dyrektywy 75/363/EWG, 78/1027/EWG oraz 80/155/EWG dotyczące koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do działalności lekarzy, lekarzy weterynarii i położnych.
14.12.1981
 
Dyrektywa Rady 81/1057/EWG z dnia 14 grudnia 1981 r. uzupełniająca dyrektywy 75/362/EWG, 77/452/EWG, 78/686/EWG i 78/1026/EWG, dotyczące wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy,pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii, w odniesieniu do praw nabytych.
 

Aktualizacje lista dyplomów

 
19.05.2009Komunikat Komisji - Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji - dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V)
17.12.2008Komunikat - Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji (załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE)   
04.06.2008Komunikat Komisji - Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, położnych i architektów

Innych dokumentów

06.04.2005Uznawania dyplomów polskich pielęgniarek / położnych 
01.08.2000

Badania pielęgniarek specjalistycznych w Europie

 

źródło:http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/specific-sectors_nurses_en.htm