Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
23.01.2008.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem profesjonalnym, ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować dla bezpieczeństwa zawodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu.

Towarzystwo Powstało w 1957 r. - dokumenty archiwalne

 PTP jest towarzystwem profesjonalnym, naukowym i posiada osobowość prawną
Swoją działalność opiera na statucie

Deklaracja przystąpienia do PTP .


Składka członkowska za rok 2014 wynosi 84 zł płatne w dwóch ratach w właściwym Oddziale PTP. Do końca lutego i końca maja danego roku kalendarzowego. Składkę można wnosić jednorazowo najpóźniej do końca marca danego roku kalendarzowego. ZG nie przyjmuje wpłat od osób fizycznych.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest członkiem:

  1. Międzynarodowej Rady Pielęgniarek - International Council of Nurses (ICN).
  2. Europejskiego Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych i WHO European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA).
  3. Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE - European Federation of Nurses Assotiation (EFN).
  4. Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy - Workgroup of European Nurse Research (WENR).

Najwyższą władzą PTP jest Krajowy Zjazd Delegatów.

Zjazdy odbywają się co 4 lata. Ostatni odbył się w listopadzie 2009 roku w Warszawie, który określił główne kierunki działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego tj.: 

1)      aktywizacja pielęgniarek na rzecz samorealizacji oraz kreowania tożsamości zawodowej,

2)      zwiększanie liczby członków Towarzystwa,

3)      podnoszenie kwalifikacji członków,

4)      organizowanie doskonalenia zawodowego przed i podyplomowego,

5)      pełnienie wiodącej roli jako pioniera innowacji w pielęgniarstwie klinicznym, edukacji i nauce,

6)      tworzenie płaszczyzny współpracy stowarzyszeń pielęgniarskich, łączenie działań na rzecz pielęgniarstwa,

7)      współpraca z organizacjami pielęgniarskimi w kraju i za granicą,

8) współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie rozwoju pielęgniarstwa i bezpieczeństwa pacjentów (uchwała XV KZD)

Towarzystwo powołuje oddziały terenowe, których obecnie jest 17. W skład oddziałów wchodzą koła, które działają na poziomie szpitali, uczelni, a ich zadania i clee wyznaczaja potrzeby tego środowiska.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie realizuje zalecenia ICN w zakresie kształcenia, doskonalenia i uregulowań prawnych w zawodzie pielęgniarskim.Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wprowadzono w Polsce kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie akademickim, doskonalenie zawodowe i specjalizacje zawodowe.

W PTP zrodziła się koncepcja założenia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz propozycja ustawy o samorządzie. Istotnym jest udział przedstawicieli PTP w pracach nad:

  1. Ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, wydanej 5 lipca 1996 roku.
  2. Wprowadzeniem zmian w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych w systemie szkół pomaturalnych 2,5 i 3 letnich i licencjackich, uwzględniających europejską strategię kształcenia - wymagania Unii Europejskiej.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest samorządną organizacją pielęgniarek i położnych kontynującą działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ). Założycielki PSPZ wywodziły się spośród absolwentek pierwszych szkół pielęgniarstwa w Polsce. Przy Oddziale Mazowieckim PTP działa Koło Absolwentów Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa zrzeszające pielęgniarki absolwentki tej szkoły oraz nauczycieli w tym lekarzy. Koło jest nadal aktywne pomimo to, że od ponad 60 lat szkoła nie istnieje.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZG PTP OD 2006 R.