Transgraniczna opieka zdrowotna
09.06.2010.

Prawa pacjenta w Dyrektywie dotyczącej transgranicznej opieki zdrowotnej


8 czerwca, unijni ministrowie zdrowia i spraw społecznych osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie praw pacjenta w Transgranicznej opiece zdrowotnej, które zostało przedstawione ppodczas hiszpańskiego prezydencji UE.

Większość państw członkowskich było generalnie zadowolona z nowego projektu dyrektywy.  

Nierozwiązane problemy do rozwiązania za szwedzkiej prezydencji dotyczyły w szczególności: definicji ubezpieczenia państwa członkowskiego  w odniesieniu do emerytów i rencistów
mieszkających za granicą, zwrotu kosztów i uprzedniej zgody w odniesieniu do pozaumownej ochrony zdrowia, a tekst w sprawie e-zdrowia. 

Proponowana dyrektywa miała również na celu uzupełnienie przepisów istniejących już w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Niemniej jednak delegacje z Polski, Słowacji i Portugalii podkreślały, że nie poprą dyrektywy w
jego obecnym kształcie, ze względu na włączenie pozaumownych służby zdrowia. 

 

Polska zaproponowała zmiany do Artykuł 8 i Rumunia podkreślia, że powstrzyma się od głosu, jeśli proponowane poprawki nie zostaną uwzględnione.
 

Prezydencja stwierdziła, że istnieje szerokie poparcie polityczne dla projektu dyrektywy i że nie uważa się za konieczne, by otworzyć debatę dotyczącą proponowanych poprawek.
Artykuł 9.4.e określa, że jedną z podstaw odmowy uprzedniej zgody ze względu na opłatę za usługi w przypadku braku standardów zapewnienia jakości opieki, jeśli jest "to opieka zdrowotna udzielana przez świadczeniodawców opieki zdrowotnej, która budzi poważne niezadowolenie, konkretnie w związku z brakiem poszanowania standardów i wytycznych w zakresie jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta, w tym przepisów dotyczących nadzoru, czy też standardów i wytycznych ... "
Wiele delegacji również wspominało, że dyrektywa musi być przetłumaczona na  prosty dla pacjentów język, a  wytyczne należy opracować tak, by pacjenci jasno znali zasady i usługi dotyczące na przykład tego, jak będa refundowane koszty, zanim podejmą decyzję o poszukiwaniu opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim.
Delegacja belgijska zapewniła, że podczas ich prezydencji będą starali się zapewnić, by drugie czytanie projektu dyrektywy w Parlamencie Europejskim odzwierciedlało polityczną
zgodę EPSCO (Komisji Zatrudnienia, Spraw Społecznych  i Równości Szans(. Po weryfikacji prawno-lingwistycznej tekstu, projekt dyrektywy zostanie przesłany Parlamentowi Europejskiemu do drugiego czytania, które mogą się odbyć do grudnia 2010.

 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie działań wspólnotowych dotyczących świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej

 

Transgraniczne świadczenie usług w UE

 

zobacz też...

 

 

PTP 2010