Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich
28.09.2008.

Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes - ACENDIO