Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie
16.07.2014.

INFORMACJA PRASOWA 6 czerwca 2014

Image Image

LdVW dniach 5-6 czerwca w Pradze odbyło się piąte, ostatnie już spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci „Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie”

Partnerzy projektu międzynarodowej mobilności Leonardo da Vinci spotkali się w Pradze, na ostatnim spotkaniu projektowym, w celu poddania analizie tego, co udało się w ramach projektu wypracować, a w szczególności przedyskutowania współpracy między osobami i instytucjami zaangażowanymi w projekt.

Pierwszy dzień spotkania poświęcono omówieniu mocnych i słabych stron komunikacji w zespole partnerów projektu, jak również zaplanowaniu możliwości dalszej współpracy.

W drugim dniu spotkania zaprezentowano kilka ciekawych wykładów. M.in. Rene Balnus z Uniwersytetu Karolinska przedstawił ideę kształcenia praktycznego w wielodyscyplinarnym zespole studentów w prawdziwych warunkach klinicznych. Taki system edukacji pozwala na kształtowanie nie tylko umiejętności praktycznych wymaganych w swoim zawodzie, ale także uczy współpracy w zespole i zrozumienia dla kompetencji i możliwości w ramach poszczególnych profesji medycznych. Drugi wykład pań: Jolanta Toliusiene i Jurate Macijauskien, dotyczył sytuacji pielęgniarek na Litwie oraz litewskiego systemu edukacji pielęgniarskiej. Dodatkową atrakcją tego dnia była wizyta w Wojskowym Szpitalu w Pradze, w którym można było zobaczyć centrum symulacji medycznej oraz ośrodek leczenia żołnierzy wracających z misji z zespołem tzw. syndromu pourazowego.

Najważniejsza część spotkania poświęcona była jednak omówieniu zaawansowania prac projektowych, szczególnie dokumentu końcowego oraz możliwości jego upowszechnienia w krajach partnerskich. Przedyskutowano również kwestie formalne i finansowe związane z zakończeniem projektu i złożeniem końcowego raportu. Projekt trwa 2 lata i kończy się z dniem ostatniego lipca 2014 roku.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podczas spotkania reprezentowały dr Grażyna Wójcik – Prezes ZG PTP, mgr Katarzyna Trzpiel - przewodnicząca mazowieckiego oddziału PTP, członek ZG PTP oraz mgr Aneta Trzcińska z oddziału PTP w Katowicach.