Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

projekt FamNrsE_Pielęgniarka Zdrowia Rodziny (FHN) Drukuj Email
17.11.2011.

INFORMACJA w sprawie projektu „Family Health Nursing in European Communities” /FamNrsE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego podpisał umowę dotyczącą realizacji międzynarodowego projektu „Family Health Nursing in European Communities” /FamNrsE, który jest finansowany z programu “Life Long Learning Programme, Education and Culture DG”. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie pełni funkcje partnera wspierającego i odpowiedzialnego za 3 pakiety projektu. Strona projektu >>>

CEL PROJEKTU

Celem proponowanego projektu jest rozwój wspólnych programów nauczania akademickiego dla przygotowania i wprowadzenia specjalności FHNs w Europie pod patronatem WHO.

TŁO PROJEKTU

Pielęgniarka Zdrowia Rodziny (FHN) została zdefiniowana PRZEZ WHO jako odpowiedź na projekt Health21 . Propozycja nowej roli pielęgniarki to także rezultat zapisów Deklaracji Monachijskiej, przyjętej przez Drugą Konferencję Ministrów Zdrowia(pierwsza odbyła się w 1988 r.), która odbyła się w dniach 15 – 17 czerwca 2000 r. w Monachium (Niemcy) oraz w dokumencie opracowanym dla wsparcia rządów do wprowadzenia Deklaracji Monachijskiej do strategii zdrowia na poziomie kraju - „Moving on from Munich A Reference Guide to the implementation of the Declaration on Nurses and Midwives: a Force for Health”.

W ub. wieku WHO, w ramach projektu Zdrowie 21, wprowadziło Pielęgniarkę Zdrowia Rodziny (FHN), jako ważnego członka podstawowej opieki zdrowotnej. Według WHO FHN, powinna wspierać rodziny w czasie choroby oraz pomagać w radzeniu sobie jednostek, rodzin z chorobami przewlekłymi w środowisku na zasadzie wczesnej interwencji z możliwością podjęcia leczenia, doradztwa oraz zmiany postaw zdrowotnych, a także dostępem do publicznej opieki zdrowotnej oraz szeroko rozumianego wsparcia socjalnego (WHO2000a).

Od ukazania się ramowych założeń FHN obserwuje się znaczący, lecz zróżnicowany rozwój we wprowadzaniu tej roli w całej Europie (Tadżykistan, Kirgistan, Mołdowa, Szkocja czy Niemcy), ale sama nazwa FHN używana jest tylko w kilku państwach, chociaż zadania, które realizują pielęgniarki zatrudnione w środowisku są zbliżone do podstawowej koncepcji FHN (Hennesy & Gladin, 2006).

Idea projektu zrodziła się jako rezultat doświadczeń wynikających z badań nad zadaniami pielęgniarek zajmujących się opieką zdrowotną w środowisku. W Europie w ostatnim okresie powstało wiele publikacji, w których podkreśla się, że FHN odgrywa znaczącą rolę w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb zdrowotnych rodzin (Friedman et al., 2003).

Analiza badań wskazała, że dostarczanie opieki zdrowotnej w Europie, na poziomie środowiska zamieszkania, opiera się przede wszystkim na tradycyjnym modelu medycznym. Naukowcy podkreslili, że zmiany modelu opieki doprowadzą do zwiększenia potencjału zdrowotnego społeczeństwa – priorytetu działań WHO.

WHO w ww. dokumentach również podkreśliło również znaczącą rolę FHN dla zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w ubogich środowiskach i w trudnodostępnych obszarach regionu europejskiego.

Wizją zaangażowanych w rozwój tej specjalności jest kluczowa rola FHN dla osiągnięcia celów programu Zdrowie 21 - czyli: „promocja zdrowia i zapobieganie chorobom na każdym etapie życia człowieka poprzez redukcję głównych problemów zdrowotnych, wypadków i urazów”.

W 2008 r. Komisja ds. Społecznych Determinantów Zdrowia (Commission on, Social Determinants of Health)wskazała także, że pracownicy środowiskowi zajmujący się zdrowiem rodziny (community health workers) mogą dostarczać i prowadzić usługi zdrowotne efektywne kosztowo. Ważność tej pracy została podkreślona także w Deklaracji Chiang Mai, w 2008 r.

 Ponadto literatura i raporty WHO sugerują, że podjęto właściwe kroki wprowadzając FHN w kontekście struktury ochrony zdrowia (Parfitt & Cornish, 2007).

Kolejnym działaniem było przeprowadzenie w Szkocji (w latach 2001-2003) badania pilotażowego, które stanowiło część projektu WHO. Wynikiem badania były m.in. następujące wnioski:

1)     Wprowadzenie FHN jest efektywne w odległych, wiejskich lub słabo zaludnionych terenach oraz obszarach wiejskich

2) Wprowadzenie tej specjalności będzie problematyczne w związku z koniecznością zmiany modelu opieki środowiskowej, zwłaszcza w krajach, które wprowadziły podobne usługi w ramach kompetencji innych służb, czy też profesji

3) Konieczne jest także uzyskanie konsensusu w Europie w zakresie nauczania FHN oraz uzgodnienia rangi tego modelu opieki oraz możliwości edukacyjnych.

Wychodząc na przeciw zainteresowaniu Uniwersytet Zachodniej Szkocji (Unversity of the West of Scotland -UWS) zainicjował działania mające na celu dookreślenie nowej roli FHN. W wyniku wieloletnich badań oceniono, że w Europie jest wystarczająca wiedza i wiele ekspertyz dotyczących dostarczenia świadczeń przez FHN. Według opinii ekspertów wprowadzenie FHN do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przyczynić się może do poprawy ich dostępności dla jednostek, rodzin, środowiska lokalnego i społeczeństwa zwłaszcza w obszarach, gdzie dostęp do usług lekarskich jest ograniczony. Mając na uwadze przyszłą rolę tej specjalności dla systemu Uniwersytet powołał zespół ds. FHN, który ocenił, że w UE od czasu powołania tej roli poczyniono znaczne postępy także w zakresie dzielenia się doświadczeniem w zakresie kształcenia FHN na poziomie akademickim.

Kolejnym krokiem była inicjatywa spotkania warsztatowego przedstawicieli organizacji pielęgniarskich, rządów i uczelni zainteresowanych rozwinięciem tej roli w praktyce.

Działania, jakie zostały podjęte przez UWS w celu wypracowania założeń dla projektu FHN i wprowadzenia tego rodzaju roli na drugi poziom kształcenia w ramach Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej (APN):

1)     W październiku 2009r. w Sztokholmie odbyła się konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa (CNO), którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie FHN,

2)     W 2010 r., przy wsparciu europejskiego biura WHO, Uniwersytet Zachodniej Szkocji zaprosił CNO z 14 krajów do współpracy w zakresie kształcenia FHN dla praktyki, poproszono o pomoc w kontakcie z instytucjami zajmującymi się kształceniem na poziomie wyższym celem zaproszenia do uczestnictwa w projekcie.

3)     W listopadzie 2010 r. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, po posiedzeniu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) otrzymało informację o projekcie z europejskiego biura WHO, a następnie w listopadzie 2010 r. wystosowało zaproszenie do 44 uczelni kształcących pielęgniarki, Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, a także eksperta Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w tej dziedzinie. Na zaproszenie odpowiedziały Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Powiślańska Szkoła Wyższa Kwidzyniu a następnie Akademia Medyczna we Wrocławiu. Utworzono zespół, który uczestniczył w pierwszych warsztatach, a które odbyły się w styczniu 2011r. w Berlinie. W warsztatach udział wzięło 18 instytucji edukacyjnych, uniwersytetów, przedstawicieli ministerstw zdrowia i stowarzyszeń pielęgniarskich. W czasie warsztatów podzielono się doświadczeniem dotyczącym kształcenia pielęgniarek zajmujących się opieką nad rodziną oraz ustalono wstępne propozycje współpracy w projekcie.

4)     Odbyły się drugie warsztaty „2nd International Workshop on Family Health Nursing An international collaborative project” w Ayr (Szkocja), w dniach 1 i 2 września 2011 r.. Głównym celem warsztatów było m.in. wypracowanie zasad współpracy w projekcie oraz pozyskanie partnerów do projektu. Uczestnicy warsztatów dokonali oceny podstawowych kwalifikacji pielęgniarek tej specjalności w państwach uczestniczących w programie, w odniesieniu do kwalifikacji określonych w dyrektywach UE. Ustalono, że niezależnie od zróżnicowanych wyzwań zdrowotnych w poszczególnych krajach należy uwypuklić korzyści jakie mogą wyniknąć z wprowadzenia pielęgniarki zdrowia rodziny (FHN) do struktur POZ, której zadaniem wytyczonym przez WHO jest przede wszystkim promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Podkreślono również koniczność opracowania zasadniczego rdzenia kompetencji uzgodnionego na szczeblu międzynarodowym.

5)     Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie odpowiada za realizację pakietów dotyczących określenie definicji pielęgniarki zdrowia rodziny, kompetencji FHN oraz analizy na poziomie krajowym programów kształcenia w zakresie FHN.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Warszawa, 17 listopada 2011 r.

aktualizacja listopad 2013 r.

Koordynator projektu/ pełnomocnik ZG PTP

D. Kilańska

 

 

 

 

 


Sprawozdanie z projektu  Family Health Nursing in European Communities (FamNrsE)

Projekt realizowano w latach 2011- 2013 jako partner wspierający Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. PTP pozyskało projekt w 2011 r. dzięki współpracy w EFN. W 2012 r. odbyły się warsztaty w Berlinie, które zaowocowały współpracą i podpisaniem umowy pomiędzy PTP a WSEI. PTP realizowało 3 pakiety.

WP3: Development of definition of FHN

Develop and distribute a document detailing the stages to be involved in deriving a preliminary definition of FHN Agree a working definition of FHN which will underpin the work carried out in other Work Packages Agree with partners the way in which this WP will be taken forward.

WP5: Clarification of competency and capability requirements for family health nurses working in communities

Develop and distribute a document detailing tasks to be carried in order to clarify the competency and capability requirements for family health nurses working in communities including:

o The identification and retrieval of evidence relating to: 1) demographic data and health profiles, 2) activities carried out by FHN based on preliminary definition (WP 5), 3) competency and capabilities required o Synthesis of data covering all partner countries. Agree with partners inputting to WP the tasks that they will undertake and the deadlines for completion of tasks.

WP 7: Gap analysis (education/training)

Develop a strategy document will be made available setting out first tasks to be undertaken in order to identify gaps in currently available education and training, as well as resources that may be modified for inclusion in future module development.

W pakiecie WP 3 projektu, dotyczącym budowania definicji Pielęgniarki Zdrowia Rodziny (FHN) uczestniczyła dr hab. Ludmiła Marcinowicz (PTP w Białymstoku, specjalista z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego) – zapoznano się materiałami WHO dotyczącymi powołania specjalności FHN pielęgniarstwie, podczas Konferencji WHO w Monachium  w 2000 r. „Family Health Nursing”  dokument „The family health nurse – context, conceptual framework and curriculum.” Wykonano tłumaczenie kwestionariusza ankiety oraz przeprowadzono badanie wśród pielęgniarek rodzinnych w Białymstoku, Łodzi, Szczecinie.  Dokonano weryfikacji terminologii znajdującej się w kwestionariuszu ankiety dotyczącym definicji  FHN.

Pakiet WP5 dotyczył określenia szczegółowych kompetencji i wymagań dotyczących zdolności pielęgniarki zdrowia rodziny (FHN) pracującej w społecznościach lokalnych, w tym: identyfikacja i poszukiwanie dowodów odnoszących się do: 1) danych demograficznych i profili zdrowia, 2) działalności prowadzonej przez FHN na podstawie definicji (WP 5), 3) analiza kompetencji. W projekcie pracowała mgr Maria Matusiak z Oddziału PTP w Szczecinie.

W pakiecie WP 7 uczestniczyły dr Zofia Nowak-Kapusta i dr Grażyna Franek (Oddział PTP w Katowicach) zadaniem uczestników projektu była analiza programów nauczania na specjalizacji w pielęgniarstwie rodzinnym w poszczególnych krajach z programem ICN, WHO oraz programem studiów APN w zakresie Pielęgniarstwa Zdrowia Rodziny realizowanym na drugim poziomie studiów w Szkocji.

W pakiecie WP 3 projektu dotyczącym budowania definicji Pielęgniarki Zdrowia Rodziny (FHN) uczestniczyła dr hab. Ludmiła Marcinowicz (PTP w Białymstoku, specjalista z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego) – zapoznano się materiałami WHO dotyczącymi powołania specjalności FHN pielęgniarstwie, podczas Konferencji WHO w Monachium  w 2000 r. „Family Health Nursing”  dokument „The family health nurse – context, conceptual framework and curriculum.”

Wykonano tłumaczenie kwestionariusza ankiety oraz przeprowadzono badanie wśród pielęgniarek rodzinnych w Białymstoku, Łodzi, Szczecinie.  Dokonano weryfikacji terminologii znajdującej się w kwestionariuszu ankiety dotyczącym definicji  FHN.

Pakiet WP5 dotyczył określenia szczegółowych kompetencji i wymagań dotyczących zdolności pielęgniarki zdrowia rodziny (FHN) pracującej w społecznościach lokalnych, w tym: identyfikacja i poszukiwanie dowodów odnoszących się do: 1) danych demograficznych i profili zdrowia, 2) działalności prowadzonej przez FHN na podstawie definicji (WP 5), 3) analiza kompetencji. W projekcie pracowała mgr Maria Matusiak z Oddziału PTP w Szczecinie.

W pakiecie WP 7 uczestniczyły mgr Zofia Nowak-Kapusta i dr Grażyna Franek (po wycofaniu się dr m. Cisek), zadaniem uczestników projektu była analiza programów nauczania na specjalizacji w pielęgniarstwie rodzinnym w poszczególnych krajach z programem ICN, WHO oraz programem studiów APN w zakresie Pielęgniarstwa Zdrowia Rodziny realizowanym na drugim poziomie studiów w Szkocji.

Projekt koordynowała dr Dorota Kilańska, pełnomocnik ZG PTP.

PTP przedstawiło także prezentację podczas konferencji, która odbyła się w Lublinie w 2012 r., gdzie dr M. Charzyńska-Gula–PTP, Oddział w Lublinie, zaprezentowała prezentację przygotowaną przez mgr Dorotę Kilańską „Pielęgniarka zdrowia rodziny w transgranicznej opiece zdrowotnej" >>>.

Projekt zakończył się 30 września 2013 r. efektami projektu jest m.in. program nauczania z zakresu FHN na drugim poziomie studiów w zakresie Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej (APN).

Stanowisko PTP w sprawie APN >>>

opracowanie D. Kilańska

Łódź, listopad 2013 r.