Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

¦wiatowa Organizacja Zdrowia Drukuj Email
23.01.2008.
 WHO
¦wiatowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization

www.who.ch

 

¦wiatowa Organizacja Zdrowia została utworzona na podstawie konwencji podpisanej 22 lipca 1946 roku w miejsce Międzynarodowego Biura Higieny Publicznej i Stałej Organizacji Higieny Ligii Narodów. Konwencja ta weszła w życie 7.04.1948 roku, po ratyfikowaniu jej przez 26 państw, st±d 7 kwietnia obchodzony jest jako ¦wiatowy Dzień Zdrowia. Polska została przyjęta do ¦OZ w dniu 6 maja 1948 roku, a wyst±piła z niej w 1950 roku (podobnie jak inne państwa socjalistyczne), a przyjęta ponownie w styczniu 1957 roku.

Głównym celem ¦OZ jest osi±gnięcie przez wszystkie narody możliwie najlepszego stanu zdrowia.W wykonywaniu złożonych i wielokierunkowych zadań ¦OZ bior± udział państwa członkowskie, kieruj±c do pracy swoich specjalistów. Z tytułu członkostwa, Polska korzystała i korzysta ze stypendiów przydzielanych przez ¦OZ.

Do 1980 roku z tej możliwo¶ci skorzystało między innymi 8 polskich pielęgniarek - mgr Teresa Chętnik, dr Barbara Dobrowolska, mgr Janina Kwiatek, mgr Halina Olszewska-Kulczycka, Maria Rozwadowska, mgr Maria Rybkowska-Lipińska, mgr Maria Rychterska, mgr Halina Stecka-Fejfer. Kontakty pielęgniarek polskich z ¦OZ miały bardzo różnorodny charakter (np. seminaria) i były korzystne dla obu stron. Udział Polek w pracy na rzecz ¦OZ zawdzięczać należy dwóm polskim pielęgniarkom: Halinie Stefańskiej, przewodnicz±cej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Jadwidze Iżyckiej, Naczelnikowi Wydziału Programowego, a następnie wicedyrektorowi Departamentu ¦rednich Szkół Medycznych. Wymiana do¶wiadczeń z ww. organizacjami, jak i wizyty ich przedstawicieli w Polsce ukazały im obraz pielęgniarstwa polskiego, które w tym czasie stało na ¶rednim poziomie europejskim.

Duże znaczenie miała przynależno¶ć PTP do MRP, ponieważ jednym z warunków członkostwa w MRP był okre¶lony przez Radę standard pielęgniarstwa w kraju członkowskim.