Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

"Sprawy Pielęgniarstwa" - przeciwdziałanie skutkom alkoholu Drukuj Email
23.05.2010.

Pielęgniarki są przygotowane do pełnienia roli edukatora i są ważnym filarem edukacji zdrowotnej społeczeństwa (PTP 2010)

Edukacja Zdrowotna

Obszar do zagospodarowania dla pielęgniarek prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej w celu poprawienia przestrzegania zaleceń przez pacjentów - zachęcamy do lektury, tworzenia programów zdrowotnych w oparciu o dowody naukowe - powodzenia !!!


SPRAWY PIELĘGNIARSTWA 

 

Broszura informacyjna Sprawy Pielęgniarstwa, zapewnia szybkie informacje i międzynarodowe perspektywy pielęgniarek w zakresie aktualnych problemów zdrowotnych i społecznych. 

 

Szkodliwy wpływ alkoholu 

 

Wprowadzenie

 

 Nadużywanie alkoholu jest czynnikiem ryzyka dla wielu chorób i problemów społecznych, któremu można zapobiec. Nadużywanie alkoholu obejmuje wiele aspektów picia. Pierwszym jest ilość konsumowanego alkoholu. Wśród innych wymienia się model picia, który może rozciągać się od picia regularnego lub okazjonalnego do upojenia alkoholowego, oraz jakość napojów alkoholowych i zawarte w nich toksyczne substancje, na przykład metanol[1]. 

 

Konsumpcja alkoholu powoduje szkodliwe konsekwencje zdrowotne i społeczne, włączając w to:

·         Upojenie alkoholowe (pijaństwo), uzależnienie (nałogowe, niekontrolowane, długoterminowe picie);

·         Główną przyczynę przedwczesnych zgonów;

·         Niezamierzone i zamierzone urazy;

·         Niektóre infekcje i choroby niezakaźne, takie jak: choroby układu sercowo – naczyniowego, marskość wątroby, rak, choroby umysłowe;

·         Choroby przenoszone drogą płciową, włącznie z zakażeniem wirusem HIV; 

 

Ocenia się, że alkohol jest przyczyną około 3,7% wszystkich zgonów, w tym 2,3 miliona zgonów przedwczesnych. Jest także w 4,4% przyczyną zachorowań na świecie. Należy dodać, że nadużywanie alkoholu powiązane jest z niektórymi szkodliwymi konsekwencjami społecznymi, jak: przestępstwa, przemoc, bezrobocie, częsta absencja. Coraz większą troskę budzi ostatnio negatywny wpływ używania alkoholu u ludzi młodych i kobiet na całym świecie[2].

 

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), w działaniach „Eliminowanie Substancji Uzależniających u Osób w Młodym Wieku”, wyraziła zaniepokojenie wzrastającą liczbą młodzieży sięgającej po substancje powodujące uzależnienie i wpływające na ich zdrowie.

 

Co wpływa na spożycie alkoholu? 

 

Aby móc skutecznie zaplanować interwencje przeciwko nadużywaniu alkoholu, ważnym jest, aby zrozumieć czynniki, które na ten problem wpływają. Spożywanie alkoholu w wielu kulturach jest zakorzenione w społecznym i kulturowym otoczeniu oraz połączone z cechami osobistymi, do których zalicza się[3]:

 ·         Wiek, płeć, status fizjologiczny i psychologiczny, osobistą świadomość szkodliwych skutków spożywania alkoholu;

·         Społeczne, ekonomiczne i kulturowe wartości, standardy panujące w rodzinie, włącznie z akceptacją i aprobatą sposobów picia alkoholu przez konkretną osobę;

·         Dostępność i akceptowalność spożywania alkoholu w społeczeństwie;

·         Społeczno – kulturowe cechy wpływu grupy rówieśników, osobisty status i stanowisko społeczeństwa wobec spożywania alkoholu;

·         Reklamowanie i przedstawianie przez media spożywania alkoholu jako „męskie” i „atrakcyjne”, co wpływa na ludzkie wartości i proces myślenia;

·         Status prawny alkoholu i działania prawne przeciwko tym, którzy powodują szkody będąc pod wpływem alkoholu. W wielu społeczeństwach spożywanie alkoholu jest połączone ze uroczystościami, włącznie z: weselem, narodzinami, osiągnięciami w nauce oraz awansami w pracy. Udzielanie porad, aby „pić alkohol z umiarem”, często prowadziła do mieszanych, sprzecznych komunikatów na temat alkoholu i jego konsumpcji, co mogło osłabiać działania polityczne i strategie zdrowotne mające na celu eliminowanie szkód związanych z alkoholem. 

 

 

Jakie są konsekwencje nadużywania alkoholu? 

 

Alkohol ma toksyczne działanie, które może uszkodzić niemal każdy organ ciała. Nadużywanie alkoholu wywiera zarówno ostre jak i trwałe niekorzystne skutki dla zdrowia oraz czynników zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Ostre skutki alkoholu są związane ryzykownym zachowaniem, takim jak seks bez zabezpieczeń, który może prowadzić do infekcji przenoszonych drogą płciową, takich jak zakażenie wirusem HIV, wypadkami i urazami spowodowanymi jazdą pod wpływem alkoholu, obsługiwaniem w takim stanie urządzeń oraz przemocą.

Wśród trwałych skutków alkoholu zawiera się ponad 60 rodzajów chorób. Możliwe jest zaostrzenie dolegliwości zdrowotnych u osób przewlekle chorych, na przykład na choroby sercowo – naczyniowe, rak piersi, zapalenie wątroby typu C, marskość wątroby. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może zagrażać systemowi immunologicznemu i zwiększać ryzyko chorób zakaźnych, włącznie  z bakteryjnym zapaleniem płuc[4]. Alkohol jest „substancją psychoaktywną”, która może oddziaływać na centralny układ nerwowy, powodując zaburzenia funkcji motorycznych, procesów poznawczych, nastroju, percepcji, a także zmiany zachowań. Skutki te mogą powodować poważne problemy społeczne[5].

  „Szkody społeczne” związane z nadużywaniem alkoholu to podziały w rodzinie, społeczności  i miejscu pracy, przemoc i przestępstwa. Kolejnymi następstwami nadużywania alkoholu są: utrata pracy, uwikłanie się w przestępstwa i aresztowanie. Następstwa te dotykają osoby nadużywające alkoholu, jak również ich rodziny, społeczności i społeczeństwa.”[6] 

 

Negatywne skutki nadużywania alkoholu odnoszące się do zdrowia jednostek, rodzin i społeczności, doprowadziły do ekonomicznego obciążenia w zakresie kosztów opieki zdrowotnej oraz kosztów społecznych. Na świecie, alkohol powoduje 1,8 miliona zgonów (3,2% wszystkich) z czego same nieumyślnie spowodowane obrażenia ciała są przyczyną ponad jednej trzeciej z 1,8 miliona zgonów[7]. Koszty opieki zdrowotnej obejmują koszty leczenia urazów i chorób związanych z alkoholem, jak również koszty rehabilitacji. Koszty społeczne zawierają koszty związane z utratą własności, bezrobociem, urazami spowodowanymi wypadkami drogowymi oraz bólem i cierpieniem rodziny [8]. 

 

Jakie są strategie ograniczania nadużywania alkoholu? 

 

Strategie ograniczania nadużywania alkoholu muszą być opracowane tak, by osiągnąć kilka celów jednocześnie, włącznie z opóźnieniem pierwszego spożycia alkoholu, ograniczeniem liczby osób nadużywających alkohol, minimalizowaniem szkodliwych wzorców spożywania alkoholu oraz zmianą zachowania dotyczącego konsumpcji alkoholu[9]. W literaturze wyróżnia się kilka takich strategii[10], jak:

·         Wzmocnienie promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji, mające zwiększyć świadomość publiczną i podnieść zdolności jednostek i społeczności do uczestniczenia w ograniczaniu negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu. Aby działanie to było skuteczne, należy rozważyć zastosowanie kulturowego rozumienia, opartego na wiedzy i społecznego kontekstu picia alkoholu oraz środków dotyczących ludności jako całości oraz oaz podatnych grup (np. ludzi młodych i kobiet ciąży).

·         Skuteczne strategie minimalizowania szkód związanych ze spożywaniem alkoholu, jak wzmacnianie działań społeczności lokalnych, z udziałem różnych partnerów, takich jak przywódcy społeczni, organizacje religijne, organizacje promujące zdrowie, stowarzyszenia konsumenckie, związki zawodowe. Działania te mogą podnosić spostrzeganie przez społeczność szkód, ograniczać akceptację dla nadmiernego spożywania alkoholu oraz mobilizować społeczność przeciwko niekontrolowanej sprzedaży i spożywania alkoholu.

·         Regulowanie dostępności alkoholu w celu kontroli konsumpcji i możliwości nabycia alkoholu. Strategia ta obejmuje regulowanie procesu produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych, poprzez określenie minimalnego wieku, uprawniającego do nabycia alkoholu, ograniczenie godzin i dni sprzedaży, ograniczenie sprzedaży detalicznej i zagęszczenia punktów sprzedaży detalicznej, kontrolowanie ceny, reklamy i promocji.

·         Wspieranie i wdrażanie w życie polityki dotyczącej nietrzeźwych kierowców, aby ograniczyć zjawisko jazdy pod wpływem alkoholu, jego negatywne konsekwencje i dolegliwość wypadków samochodowych. Polityka ta powinna zmierzać do określania minimalnego stężenia alkoholu we krwi u kierowców i do zawieszania prawa jazdy.

·         Wzmacnianie reakcji sektora zdrowia, poprzez włączanie i szkolenie osób wykonujących zawody medyczne do wczesnego wykrywania problemów związanych z konsumpcją alkoholu i zapobiegania poważniejszym stanom. Leczenie i usługi społeczne dla osób z problemami alkoholowymi są skuteczne, kiedy są wspierane przez odpowiednie działania polityczne                i systemy oraz zintegrowane w szerszej profilaktycznej strategii. 

 

Jakie działania mogą podejmować pielęgniarki i Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarskie (NNA)? 

 

Pielęgniarki i Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarskie (NNA) odgrywają istotną rolę w ograniczaniu  i eliminowaniu nadużywania alkoholu. Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarskie mogą podejmować następujące działania:

 

·         Współpraca z rządem, społecznościami oraz innymi organizacjami w celu rozpowszechniania informacji na temat szkodliwych skutków picia alkoholu oraz w celu wdrażania strategii ograniczających nadużywanie alkoholu.

 

·         Wspieranie włączania programów profilaktycznych dotyczących nadużywania alkoholu do programów nauczania pielęgniarek i do kształcenia ustawicznego.

 

·         Nakłanianie rządu do rozwijania działań politycznych dotyczących alkoholu, aby zminimalizować szkody poprzez dostępność profilaktyki i leczenia.

 

·         Włączanie się w badania kwestii dotyczących alkoholu, takich jak wskaźniki, tendencje i ciężar choroby; działania pielęgniarskie skierowane do grup wysokiego ryzyka; istniejących przeszkód we wdrażaniu działań profilaktycznych; w leczeniu podejście skoncentrowane na pacjencie.

 

 

·         Wspieranie działań politycznych opartych na prawach człowieka.Pielęgniarki i Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarskie (NNA) mogą być czołowymi partnerami w procesie wzmacniania reakcji sektora zdrowia na nadużywanie alkoholu, włącznie z profilaktyką, leczeniem, opieką i rehabilitacją.

 

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) jest federacją ponad 130 krajowych stowarzyszeń pielęgniarek, reprezentujących miliony pielęgniarek na całym świecie. Prowadzona przez pielęgniarki i przewodząca pielęgniarkom na arenie międzynarodowej od 1899 r., ICN działa na rzecz zapewnienia jakości opieki dla wszystkich oraz rzetelnej polityki ochrony zdrowia na całym świecie.
 TG/Październik/2009


[1] World Health Organization (2008). Sixty-First World Health Assembly, A 61/13, 20 March 2008.
[2] WHO (2008). Op. cit.
[3] WHO-SEARO (World Health Organization Regional Office for South East Asia) http://www.searo.who.int
[4] WHO (2007). Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption, WHO Technical Report Series 944.
[5] WHO (2007). Ibid.
[6] WHO (2007). Ibid.
[7] WHO (2008). Op. cit.
[8] WHO (2007). Op. cit.
[9] Samarasinghe D (2009). Reducing Alcohol Harm: Things We Can Do. FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling. Available from Alcohol, Drugs and Development, www.addresources.org www.add-resources.org
[10] WHO (2008). Op. cit.; Samarasinghe D (2009). Op. cit.; Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission (AADAC) and Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA-CCLAT). (2007, April). Reducing Alcohol-Related Harm in Canada: Toward a Culture of Moderation. Recommendations for a National Alcohol Strategy in Canada.http://www.nationalframework-cadrenational.ca/uploads/files/FINAL_NAS_EN_April3_07.pdf
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »