Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Milenijne Cele Rozwoju (MDG) w UE Drukuj Email
26.04.2010.

Komisja Europejska przyjęła  plan działania UE na rzecz przyśpieszenia postępów w realizacji milenijnych celów rozwoju (MCR). KE wzywa państwa członkowskie do wznowienia wysiłków i świadczenia większej i lepszej pomocy ...

Większa i bardziej wartościowa pomoc oraz spójne strategie
W unijnym planie działania zaproponowano metody zwiększenia pomocy przez państwa członkowskie oraz opowiedziano się za korzystaniem z nowych źródeł finansowania. Podjęto w nim również kwestię jakości pomocy:  Komisja pragnie uczynić pomoc bardziej efektywną przez podział wysiłków i odpowiedzialności w UE oraz zagwarantowanie, by żadne potrzebujące państwo nie było pomijane przy rozdziale pomocy. Komisja zapewni również spójność działań z celami rozwojowymi we wszystkich swoich obszarach polityki.
Plan działania składa się z 12 punktów: 
  • państwa członkowskie zostaną wezwane do ustanowienia realistycznych, weryfikowalnych rocznych planów działania na rzecz realizacji indywidualnych celów  oraz opublikowania pierwszych planów przed wrześniem 2010 r. Rada Europejska powinna przewodzić procesowi wzajemnej oceny przez państwa członkowskie.  W planie działania wezwano również do sprawiedliwego rozłożenia obciążeń na innych międzynarodowych darczyńców, by obrali oni bardziej ambitne cele;
    
  • zwiększenie efektywności pomocy poprzez lepszą koordynację krajowych programów pomocowych na szczeblu UE. Oznacza to lepsze wykorzystanie pieniędzy oraz może pozwolić na zaoszczędzenie od 3 do 6 mld EUR rocznie. Dobrym przykładem jest unijny plan odbudowy Haiti.  Również na szczeblu międzynarodowym należy wspierać zwiększanie efektywności pomocy;
    
  • zajęcie się państwami słabymi i najbardziej opóźnionymi w zakresie realizacji MCR; 
    
  • zajęcie się najbardziej zaniedbanymi MCR, poprzez środki sektorowe w zakresie aspektów płci, zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa żywnościowego;
    
  • wspieranie przejmowania odpowiedzialności za realizację MCR przez kraje rozwijające się poprzez współpracę w ramach partnerstw takich jak wspólna strategia Afryka-UE;
    
  • dopilnowanie, by inne obszary polityki UE, takie jak bezpieczeństwo, handel, migracja, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne współgrały z celami rozwojowymi;
    
  • zmobilizowanie zasobów krajowych poprzez lepsze opodatkowanie w krajach rozwijających się; Równocześnie propagowanie zasad dobrych rządów w sprawach podatkowych oraz wspieranie walki z oszustwami podatkowymi na szczeblu międzynarodowym;
    
  • zacieśnianie integracji regionalnej oraz wymiany handlowej w imię rozwoju i zatrudnienia;
    
  • wspieranie inicjatyw dotyczących nowych źródeł finansowania mogących przynosić spore dochody oraz dopilnowanie, by korzystali z nich najubożsi;
    
  • wykorzystanie krótkoterminowego zastrzyku finansowego w wysokości 2,4 mld EUR rocznie, które w Kopenhadze  UE obiecała przeznaczyć na problemy związane zezmianami klimatycznymi jako testu efektywności i spójności pomocy;
    
  • uruchomienie nowego planu lepszego reagowania na konflikty i interweniowania w przypadku ich pojawienia się oraz lepsza koordynacja prac w dziedzinie rozwoju i bezpieczeństwa;
    
  • wspieranie większej roli krajów rozwijających się w międzynarodowym systemie rządzenia, Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz reformy ONZ na rzecz zwiększenia skuteczności agencji.
    
Kolejne kroki
Unijny plan działania oraz towarzyszące mu dokumenty tematyczne zostaną omówione przez Radę do Spraw Zagranicznych w maju i czerwcu. Plan powinien być także przedmiotem dyskusji Rady Europejskiej w czerwcu, by zapewnić zdecydowane i skoordynowane europejskie stanowisko przed szczytem ONZ poświęconym MCR we wrześniu 2010 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »