Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Kalendarium PTP 1924 - 2011 Drukuj Email
24.11.2016.

Wykaz osób/organizacji odznaczonych Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

w latach 1974 - 2010

(przepraszamy, że w związku z nie zawsze czytelnym zapisem nazwisk w dokumentach, w wykazie  mogą być drobne  błędy; starano się jak najdokładniej udokumentować przyznane Odznaki)

1924 Absolwentki pierwszych szkół pielęgniarstwa, zainspirowane przez Helen Bridge, rozpoczynają prace nad tworzeniem pierwszej organizacji zawodowej pielęgniarek polskich.
1925 3 kwietnia - powstaje Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych.
Pełniło ono rolę stowarzyszenia i związku zawodowego. Zadaniem PSPZ było ustalanie wymagań dla kandydatek do zawodu, opracowanie ustawy o zawodzie, doskonalenie zawodowe pielęgniarek zgodnie z postępem nauki, czuwanie nad poziomem etycznym wykonywania zawodu, podnoszenie rangi zawodu.
I Zjazd PSPZ powołał Zarząd, zatwierdził statut i regulamin.
Przewodniczącą została Zofia Komorska-Barnet, absolwentka z Cleveland (stan Ohio).
Sierpień - Kongres International Council of Nurses (ICN) w Helsinkach.
PSPZ zostaje przyjęte do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.
1926 II Zjazd PSPZ, w którym uczestniczą absolwentki nowo powstałej szkoły na Czystem.
Przewodniczącą została Helena Nagórska. Zadania Stowarzyszenia rozszerzono o współpracę z organizacjami samorządowymi odpowiedzialnymi za stan zdrowia ludności, ze szkołami pielęgniarskimi, z referatem Pielęgniarstwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, którym kierowała Maria Babicka-Zachertowa.
1929 Lipiec - PSPZ wydaje pierwsze czasopismo zawodowe "Pielęgniarka Polska", do 1938 roku redaktorem naczelnym była Hanna Chrzanowska.
1930 Dokonano pierwszej ewidencji pielęgniarek dyplomowanych i egzaminowanych.
1931 PSPZ we współpracy z Referatem Pielęgniarstwa MSW rozpoczęło doskonalenie podyplomowe pielęgniarek - zorganizowano pierwszy doskonalący kurs pielęgniarstwa.
1932 Powstaje nowy dział pielęgniarstwa - pielęgnowanie chorych w miejscu zamieszkania (późniejsze pielęgniarstwo domowe - społeczne - środowiskowe).
1935 Luty - Sejm zatwierdza Ustawę o pielęgniarstwie (Dz.U. RP 1936, Nr 27, poz 199), nad którą od 1928 roku pracował komitet w składzie: Maria Babicka-Zacherowa, Helena Nagórska, Zofia Zawadzka-Leśniewska i dr Czesław Wroczyński. Ustawa ta obowiązywała do 1996 roku.
1938 Staraniem PSPZ wydano pierwsze podręczniki: Teresa Kulczyńska Zabiegi pielęgniarskie i Jan Fenczyn Podręcznik pielęgnowania chorych w chorobach wewnętrznych, oraz opublikowano artykuły zawierające wskazówki dotyczące pracy pielęgniarki społecznej, szkolnictwa pielęgniarskiego, rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa.
Na Zjeździe PSPZ zatwierdzono nowy statut, wprowadzający możliwość tworzenia kół terenowych.
W uznaniu dla wiedzy i postaw obywatelskich ówczesnych pielęgniarek absolwentkom szkół umieszczonych w wykazie zakładów naukowych przyznano prawo głosowania w wyborach do Senatu. Były to: Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa, Szkoła Pielęgniarstwa przy ul. Dworskiej 17, Szkoła Pielęgniarstwa PCK w Warszawie, Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, Szkoła Pielęgniarstwa PCK w Poznaniu i Szkoła przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie.
1939-1945 Działalność PSPZ została zawieszona.
Pielęgniarki niosły pomoc ludności cywilnej, powstańcom, współwięźniom w obozach koncentracyjnych. Zginęło wówczas 6000 pielęgniarek, co stanowiło 30% ogólnej liczby.
Po wojnie, władze państwowe nie wyraziły zgody na reaktywowanie PSPZ. Utworzenie Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia uznano za wystarczającą reprezentację środowiska. W tej sytuacji przedstawicielki byłego PSPZ, wykształcone i z dużym doświadczeniem zawodowym, chcąc wpływać na sytuację pielęgniarek i położnych, starają się zajmować wysokie stanowiska w Ministerstwie Zdrowia oraz innych znaczących instytucjach i organizacjach.
1947 Na Kongresie ICN w Atlantic City polskie pielęgniarki reprezentowała pięcioosobowa delegacja, w składzie: Jadwiga Suffczyńska (ostatnia przewodnicząca PSPZ), Jadwiga Kaniewska-Iżycka w zastępstwie Wandy Lankajtes (której władze odmówiły wydania paszportu), Wanda Żurawska - s. Maria ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz - wytypowane przez MZ - Lunia Wachowska-Kaplińska i Nona Łyżwańska.
1956 W związku z dokonanymi zmianami politycznymi zaistniały warunki sprzyjające podjęciu prób utworzenia Stowarzyszenia. Z pomocą Ministra Zdrowia powstał Komitet Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
1957 8-9 stycznia - odbył się założycielski Krajowy Zjazd, który zatwierdził strukturę organizacyjną, władze i program działania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), będącego kontynuatorem idei Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.
Przewodniczącą Zarządu Głównego została Halina Stefańska. PTP funkcjonuje w innych warunkach politycznych i ekonomicznych, które determinują zakres i metody jego działania. Troskę o problemy socjalne i materialne pielęgniarek i położnych przejęły związki zawodowe, pozostawiając PTP-owi rolę opiniotwórczą i doradczą. Towarzystwo podjęło działania mające na celu znowelizowanie ustawy o zawodzie pielęgniarki, utworzenie w Ministerstwie Zdrowia samodzielnej jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie polityki pielęgniarskiej, umożliwienie pielęgniarkom kształcenia na poziomie akademickim, dbałość o etykę zawodową. Celem wspólnym obydwu organizacji - PSPZ i PTP - jest stałe dążenie do podnoszenia rangi zawodu.
1960 Podjęto przygotowania do rozpoczęcia studiów wyższych dla pielęgniarek.
Na wniosek PTP i Sekcji Pielęgniarek ZZ PSZ Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych. Dyrektorką została Rachela Hutner.
1961 Na Kongresie ICN w Melbourne PTP reaktywuje swoją przynależność do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.
1966 PTP uzyskało zezwolenie MZiOS na organizowanie Olimpiad Pielęgniarskich.
1969 Powstaje trzyletnie Studium Pielęgniarstwa na AM w Lublinie, przekształcone w 1972 - w Wydział Pielęgniarstwa AM w Lublinie, jedyny w Europie ośrodek kształcenia akademickiego pielęgniarek.
1973 PTP publikuje pierwsze w Polsce opracowanie Zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej, które MZiOS w 1984 roku przekazuje środowisku jako obowiązujące.
1978 Powstaje Międzynarodowa Grupa Pielęgniarek Badaczy (WENR), w skład której wchodzi polska pielęgniarka dr Anna Bulanda-Kordas.
1979 PTP, wspólnie z MZiOS oraz Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, organizuje turniej Złoty Czepek Pielęgniarski. ZG PTP występuje do MZiOS z postulatem powołania Departamentu Pielęgniarstwa.
1981 Powstaje samodzielny Wydział Pielęgniarstwa w MZiOS. ZG PTP na łamach pisma "Pielęgniarka i Położna" oraz w dwóch "Biuletynach PTP" PTP przedstawia wzorcowe wskaźniki obsady pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia.
1985 Członek ZG PTP Urszula Krzyżanowska-Łagowska otrzymuje pierwsze dla Polski stypendium naukowe Międzynarodowej Rady Pielęgniarek "3M".
1988 PTP zostaje przyjęte do Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.
1989 ZG PTP zatwierdza ostateczną wersję Hymnu Pielęgniarek (dotychczas istniały 3 wersje). Urszula Krzyżanowska-Łagowska opracowuje projekt Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, który dzięki posłance Krystynie Ejsmont zostaje wniesiony pod obrady Sejmu.
1991 19 kwietnia - Sejm zatwierdził Ustawę o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych.
1992 W ZG PTP powołano Komisje Problemowe.
1993 Odbył się I Kongres Pielęgniarek i Położnych w Busku Zdroju.
Walny Zjazd PTP zmienił statut oraz status Towarzystwa, które od tej chwili staje się Towarzystwem Naukowym.
Zostaje powołana Rada Naukowa, organ opiniodawczo-doradczy ZG PTP.
Rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowych "Problemy Pielęgniarstwa". Ożywiono kontakty międzynarodowe PTP.
Zorganizowano I letnie warsztaty naukowe dla pielęgniarek
1995 / 1996 Przedstawiciele ZG PTP uczestniczyli w pracach nad Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej oraz Kodeksem Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej (Ustawa z dn. 5 lipca 1996, Dz. U. Nr 91, poz.410), a także nad nowelizacją tej Ustawy w latach 1998, 2000 i 2002.
1999 W uroczystościach stulecia Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Londynie Polskę reprezentowało 14 przedstawicielek PTP.
2002 Walny Zjazd PTP dokonał kolejnej zmiany statutu Towarzystwa.
2005 Na Zjeździe Delegatów w Łodzi zdecydowano, iż PTP, będzie organizacją pożytku publicznego.
2006 PTP organizacją pożytku publicznego publicznego OPP
I Ogólnopolski Konkurs "Pielęgniarka Roku 2005"
2007 50 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
wznowienie prac związnych z Międzynarodową Klasyfikacją Praktyki Pielęgniarskiej ICNP (R), powołanie Zespołu przy ZG PTP
Podpisanie umowy na wydawanie "Problemów Pielęgniarstwa z Wydawnictwem "Via Medica" oraz wystąpienie o ocenę czasopisma
udziałw w posiedzeniu Rady Narodowych Reprezentantów ICN, Yokohama (D.Kilańska, B.Janus)
zatwierdzenie kształcenia w zawodzie Opiekun Medyczny z inicjatywy PTP - Krakowskiego Oddziału PTP (E.Baum-Chróścicka)
2008 "Problemy Pielęgniarstwa" otrzymały 2 pkt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (A. Gaworska-Krzemińska)
zainicjowanie projektu "Bezpieczny Personel = Bezpieczny Pacjent"
powstanie Oddziału PTP w Opolu
IX Kongres Pielęgniarek Polskich, Solina (PTP Rzeszów)
uroczyste otwarcie Centralnego Archiwum Pielęgniarswa Polskiego im. Barbary Purtak przy ul. Reymonta 8, Warszawa
2009 "Problemy Pielęgniarstwa" otrzymują 4 pkt MNiSzW
XV Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa (28 i 29.11.2010 r.)
Posiedzenie Rady Narodowych Reprezentantów ICN, Durban (RPA)
I Międzynarodowa Konferencja dotycząca "Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (R)"
2010 "Problemy Pielęgniarstwa" otrzymują 6 pkt MNiSzW
powołanie Rady ds. ICNP(R) przy CSIOZ. Zespołu Doradczo-Opiniotórczego ds. informatyzacji pielęgniarstwa w Polsce przy CSIOZ
zatwierdzenie Statutu Towarzystwa (18.09.2010 r.), przyjętego podczas XV Krajowego Zjazdu Delegatów PTP. Zmieniono nazwy struktur Towarzystwa.
Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa, prowadzi jego sprawy i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
Zarząd Główny składa się z 7 członków, w tym prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa oraz przewodniczącej Rady Naukowej Towarzystwa. 4. Prezesa Zarządu Głównego i przewodniczącą Rady Naukowej Towarzystwa oraz członków Zarządu Głównego Towarzystwa wybiera na 4 letnią kadencję Krajowy Zjazd Delegatów.
2011 udział prezesa PTP w pracach Komisji Konstytucyjnej EFN (2010-2011)
W dniach 2 - 4 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Narodowych Reprezentantów (CNR) Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) w La Valletta (Malta).
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentowały p raz pierwszy od wielu lat 3 przedstawiciele PTP: Dorota Kilańska – prezes PTP, Beata Dobrowolska – członek Zarządu PTP, Bożena Gorzkowicz – przewodnicząca Oddziału PTP w Szczecinie.  Prezes PTP została zaproszona do wygłoszenia referatu nt ICNP (R) w Polsce podczas sesji głównej
po raz pierwszy w Polsce ukazała się unikatowa książka Florencji Nightingale przetłumaczona z inicjatywy PTP i rekomendowana przez Towarzystwo "Uwagi o Pielęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu"
PTP na facebooku
I seminarium w sprawie mapowania ICNP® z ICD - 9 i ICD -10 oraz ustalenia miejsca dla ICNP w systemie sprawozdawczości ze świadczeń dla NFZ
II seminarium w sprawie mapowania ICNP® z ICD - 9 i ICD -10 oraz ustalenia miejsca dla ICNP w systemie sprawozdawczości ze świadczeń dla NFZ, spotkanie z przedstawicielami NFZ
 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zostało zarejestrowane przez Komisję Europejską w rejestrze grup interesu. W związku z tym mamy możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla pielęgniarek, konsultowanych przez KE. Aby informacje zostały zachowane w rejestrze, muszą być sprawdzane i potwierdzane co roku (licząc od dnia rejestracji), nawet jeżeli w ciągu roku były one uaktualniane.
Podpisanie umowy (lipiec 2011) na dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich PO FIO na realizację projektu „Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego - Pamięć i historia bogactwem pielęgniarstwa”
Cel ogólny projektu: Promowanie wiedzy o historii i rozwoju pielęgniarstwa polskiego oraz implikacji na współczesne pielęgniarstwo
po raz pierwszy od 40 lat miało miejsce 95 Zgromadzenie Ogólneo dbyło się 95 Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich (EFN) ( 6 i 7 października 2011 r.), w Warszawie,
Posiedzenie EFN poprzedziła Europejska debata, która odbyła się w Sejmie w dniu 5.10.2011 r.
W obradach Zgromadzenia Ogólnego udział wzięło 57 delegatów z 25 krajów Europy. Uczestnicy zgromadzenia podjęli historyczną decyzję – jednogłośnie przyjęli nową Konstytucję oraz Regulamin Wewnętrzny EFN.  Europejska Federacja Towarzystw Pielęgniarskich na wniosek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przyjęła stanowisko w sprawie umów cywilno-prawnych wprowadzonych w Polsce.
EFN w swoim stanowisku podkreśla, że podstawową formą zatrudnienia w przypadku opieki ciągłej powinno być zatrudnienie na umowę o pracę. EFN docenia kreowaną przez Komisję Europejską politykę samozatrudnienia dla pracowników ochrony zdrowia, (którzy pracują, jako przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek i zatrudniają pracowników – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0725:FIN:PL:PDF). EFN uważa, że zatrudnianie w ramach umów cywilno-prawnych wymaga jednoczesnego monitorowania czasu pracy pracowników dla zapewnienia odpowiedniej jakości opieki i bezpieczeństwa tak pacjentom jak i samym pracownikom.
Stanowisko PTP w sprawie  http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=712&Itemid=71.
Podczas posiedzenia omawiano także projekty realizowane przez EFN i udział w nich członków EFN, dyskutowano na temat wpływu kryzysu na pielęgniarstwo w Europie.
Delegaci zdecydowali także o kontynuacji prac nad aneksem nr V do Dyrektywy 36/2005/WE. Powołano zespół ekspertów, którego zadaniem będzie wypracowanie jak najlepszej propozycji  EFN. PTP reprezentuje dr Beata Dobrowolska, która pracowała w poprzednim zespole powołanym w kwietniu 2011 r. w Reykjaviku.  
Zgromadzenie Ogólne przyjęło plan działania EFN, sprawozdanie i budżet EFN na 2012 r.   oraz stanowisko EFN w sprawie kontynuowania opieki.  W dniu 7 października 2011 r. odbyły się wybory: przewodniczącej EFN i 2 członków Executive Committee – EC (Zarządu EFN). Przewodniczącą EFN (2011-2013) została Unni Hembre – Norwegia.  Członkami EC (2011-2013): Sheila Dickson - Irlandia i Dorota Kilańska – Polska 26/29 głosów - po raz pierwszy w 100 letniej historii polskiego pielęgniarstwa.  
w dniu 5 października 2011 r. w Sejmie RP odbyła się odbyła się pierwsza w historii Europejska debata środowisk pielęgniarskich i polityków nt. „Działania na rzecz wysoko wykwalifikowanego personelu opieki zdrowotnej”. W debacie udział wzięło 115 zaproszonych gości (w tym 45 z 20 krajów Europy): przedstawicieli profesji medycznych, stowarzyszeń pielęgniarek, uczelni medycznych, stowarzyszeń pacjentów, lekarzy, studentów, CEO (dyrektorów ds. pielęgniarstwa). . Główne zagadnienia; Zmiany w kwalifikacjach personelu pielęgniarskiego – wyzwania dla edukacji pielęgniarek; Problem małego zainteresowania zawodem pielęgniarskim – strategie promocji zawodu; Działania na rzecz zatrzymania personelu pielęgniarskiego w sektorze opieki zdrowotnej; Agresywna rekrutacja personelu pielęgniarskiego do pracy w różnych regionach świata; Kierunki badań naukowych w pielęgniarstwie w kontekście możliwości ich wykorzystania w procesie kształtowania polityki zdrowotnej – przygotowanie do 8 Programu Ramowego; Rewizja Dyrektywy 2005/36/EC i jej konsekwencje dla personelu medycznego; 
31 grudnia 2011 r. uruchomienie portalu wirtualnego muzeum pielęgniarstwa polskiego projekt przygotowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, współfinansowanemu ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, możemy realizować marzenie o upowszechnieniu znajomości historii tej niezwykłej profesji. Strona http://wmpp.org.pl/pl/