Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

POLSKA
Zdrowa kobieta, silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza. Email
01.06.2012.

Informacja prasowa

Warszawa, 25.05.2012

 

Zdrowa kobieta, silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza

Relacja z debaty o zdrowiu kobiet

 

Kobiety o sobie myślą w ostatniej kolejności. Zawsze jest ktoś ważniejszy, zawsze jest coś pilniejszego do zrobienia. Na swoje sprawy, a przede wszystkim na swoje zdrowie, nigdy nie mamy czasu. Jak słusznie zauważa Jolanta Fajkowska, nawet w samolocie, instrukcja zakładania masek tlenowych mówi, żeby najpierw założyć maskę sobie, a potem dziecku. Tak samo ze zdrowiem, kobiety muszą o nie dbać, robić badania, żeby mogły zajmować się domem, rodziną, pracą. „Chciałabym, żebyśmy my kobiety nauczyły się egoistycznego myślenia o sobie, żebyśmy później mogły pomagać innym. Silna matka to silne dziecko, a zdrowa kobieta to silna Polska” przekonywała Jolanta Fajkowska podczas debaty o zdrowiu kobiet, która odbyła się w Sejmie RP pod takim właśnie hasłem „Zdrowa kobieta – silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza”

Czytaj
 
Pismo do MZ w sprawie Pielęgniarek Rodzinnych Email
23.11.2011.
Czytaj
 
Poparcie dla walki z rakiem Email
19.10.2011.
baner
Zapraszamy do poparcia działań Koalicji Walki z Rakiem Szyjki Macicy  i podpisania się na stronie 
ZG PTP
 
Składki do ICN - wsparcie Email
02.08.2011.
http://www.ptp.na1.pl/images//244%20001.jpg
Czytaj
 
Debata w sprawie pielęgniarstwa 19.05.2011 r. Email
05.07.2011.

Lista uczestników debaty

 

Rekomendacje dla Ministra Zdrowia opracowane podczas debaty w dniu 19 maja 2011 r., zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych z udziałem stowarzyszeń i organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne

 

 

 

 

Działając w interesie pielęgniarek i położnych organizacje zgromadzone na wspólnym posiedzeniu, postanawiają podjąć wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Rozpoczynając swoje działanie przedstawiają Ministrowi Zdrowia poniższe postulaty:

 

I.Rozpoczęcie rzeczywistego, nie pozorowanego dialogu z przedstawicielami środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

II. Rozwiązania legislacyjne

1. Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy.

2. W dialogu społecznym w sprawach dotyczących pielęgniarstwa/położnictwa decydujący wpływ na kształt rozwiązań prawnych winny mieć organizacje pielęgniarskie/położnicze.

3. Stabilizacja warunków zawierania przez NFZ umów wieloletnich o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z pielęgniarkami/położnymi.

4. Wszystkie towarzystwa, stowarzyszenia pielęgniarek/położnych o zasięgu ogólnokrajowym winny uczestniczyć w procesie legislacyjnym w obszarze pielęgniarstwa/położnictwa.

 

 III. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych

 

1. W trosce o należytą jakość wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo powinno odbywać się wyłącznie w trybie dziennym.

2. Kompetencje uzyskiwane przez pielęgniarki i położne w ramach kształcenia podyplomowego (umiejętności wynikowe) powinny być podstawą do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych np. wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).

3. Dookreślenie warunków szkoleń specjalizacyjnych – zmiana warunków wymaganych od pielęgniarki/położnej, która może przystąpić do powyższych szkoleń. 

4. Należy wzmocnić pozycję Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w zakresie nadzoru nad kształceniem klinicznym studentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo poprzez badanie przebiegu i warunków realizacji procesu nauczania w zakładach opieki zdrowotnej. Kształcenie kliniczne w tych placówkach powinno odbywać się pod kierunkiem wykładowców / specjalistów pielęgniarstwa lub położnictwa.

5. Zagwarantowane odbywanie staży zawodowych realizowanych w ramach szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, przez okres od trzech do sześciu miesięcy w akredytowanych oddziałach klinicznych, na zasadach rezydentury lub z możliwością oddelegowania z macierzystego zakładu pracy za wynagrodzeniem. Powyższe dotyczyć powinno specjalizacji, które odbywają się corocznie w ramach zaplanowanych środków publicznych.

6. Stworzenie rzeczywistych możliwości podejmowania badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie w celu rozwoju dyscypliny naukowej i stosowania wyników badań w praktyce zawodowej: organizacji i zarządzaniu opieką pielęgniarską, opieką nad pacjentem, edukacją zawodową.

7. Powołanie konsultantów krajowych i wojewódzkich we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa.

 

 IV. Organizacja systemu ochrony zdrowia – planowanie kadr pielęgniarek i położnych

 

 1. Wprowadzenie regulacji prawnych stanowiących, iż normy zatrudnienia kadr pielęgniarek i położnych (wykonujących świadczenia na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych) powinny obowiązywać we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

2. Umocowanie prawne w zakresie obligatoryjnego postępowania konkursowego na kierownicze stanowiska pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej realizujących kontrakty z NFZ, niezależnie od formy prawnej tych zakładów.

3. Określenie minimalnego wynagrodzenia personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych, gwarantującego realizację postulatu systematycznego wzrostu płac, powinno odzwierciedlać uzasadnione koszty procedur medycznych (w tym realne koszty personelu medycznego) i stanowić jedną z podstaw koszyka świadczeń gwarantowanych, a w konsekwencji określić wysokość kontraktów zawieranych ze świadczeniodawcami- pielęgniarkami/położnymi środowiskowo rodzinnymi.

4. Świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji pielęgniarek/położnych powinny być realizowane wyłącznie na podstawie kontraktów pielęgniarek/ położnych, przywrócenie funkcji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w POZ, położnej środowiskowo - rodzinnej.

5. Opracowanie i opublikowanie przez Ministra Zdrowia rzetelnego raportu 
o stanie pielęgniarstwa/położnictwa w Polsce. 


 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 11