Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Chain of TRUST
Chain of TRUST Drukuj Email
23.10.2012.

Dlaczego Łańcuch Zaufania?

 

Chociaż wciąż nie istnieje obszerne badanie udowadniające skuteczność i efektywność kosztową usług telezdrowie, istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na jej olbrzymi potencjał, gwarantujący korzyści zarówno pacjentom jak i profesjonalistom - jej użytkowników.

Mimo szerokiej wiedzy o korzyściach płynących z usług telezdrowia, jej wykorzystanie pozostaje wciąż ograniczone, co uwidacznia się w nierównym rozłożeniu w krajach UE. Przyczyniają się do tego różne czynniki: brak rzetelnych informacji oraz przejrzystości prawnej; aspekty techniczne, fragmentacja rynku, kwestie etyczne, a także niski poziom świadomości i brak pewności w zakresie korzystania z telezdrowia wśród decydentów, pacjentów i specjalistów w opiece zdrowotnej.

W celu wspierania szerokiego zastosowania telezdrowia w krajach europejskich niezbędne jest zrozumienie postaw wszystkich potencjalnych użytkowników usług telezdrowia, szczególnie w kierunku zidentyfikowania barier, które wciąż obserwuje się w tych grupach, tak aby pozyskać ich zaufanie i akceptację do świadczonych w ten innowacyjny sposób usług.

 

Jakie są cele programu?

Nadrzędnym celem tego projektu jest poprawa zrozumienia i lepszego wykorzystywania usług telezdrowia wśród pacjentów, profesjonalistów (lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów) i decydentów w ochronie zdrowia w całej UE, a w rezultacie, aktywnego przyczyniania się do tworzenia wysokiej jakości, dostępnej i skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej. Poprzez szereg tak ukierunkowanych i dobrze zdefiniowanych działań, projekt znacznie wzmocni poziom świadomości i zaufania do telezdrowia wśród wszystkich interesariuszy.

W projekcie określono dwa konkretne cele:

Gromadzenie wiedzy. Aby zwiększyć dostępną wiedzę na temat konkretnych poglądów - potrzeb, postrzegania wartości dodanej oraz obaw - wśród pacjentów i profesjonalistów opieki zdrowotnej w odniesieniu do usług telezdrowia.

Podnoszenie świadomości i zrozumienia. Aby zwiększyć świadomość i zrozumienie użytkowników usług telezdrowia wśród pacjentów i organizacji profesjonalistów oraz decydentów z zakresu ochrony zdrowia na szczeblu europejskim i krajowym.

 

Jakie są oczekiwane rezultaty?

 

Dzięki ankiecie internetowej, warsztatom w sześciu krajach oraz czterem europejskim grupom roboczym, dokonamy oceny opinii, potrzeb i korzyści związanych z telezdrowiem z punktu widzenia zarówno pacjentów jak i profesjonalistów.

Poprzez sześć debat krajowych, zgromadzonej dokumentacji, konferencji końcowej oraz innym działaniom zostaną stworzone zalecenia i rekomendacje dla rozwoju programu. Podniesie on poziom wiedzy oraz rozumienie konkretnych punktów widzenia profesjonalistów i pacjentów oraz przekaże informacje organom tworzącym politykę zdrowotną na poziomie europejskim, narodowym i lokalnym.

 

 

Szczegółowe informacje w Biuletynach http://www.csioz.gov.pl/biuletyn.php

 

 

OKRAGŁY STÓŁ – Krajowa Konferencja „ŁANCUCH ZAUFANIA”, 
GRECJA – HOLANDIA – ŁOTWA – NORWEGIA – POLSKA – PORTUGALIA

 

Gospodarz i miejsce spotkania:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Warszawa, 25 września 2012 r.

 

już niedługo wszystkie materiały będą na stronie
www.transmisjeonline.pl/csioz

 

Dodatkowo polecamy: 

 http://www.transmisjeonline.pl/csioz/prezentacje.html

 
e-health - "Chain Trust" Drukuj Email
13.06.2011.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w projekcie "Chain of Trust", którego partnerem jest Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek - EFN

W dniu 10 listopada 2011 r. w Warszawie odbyły się warsztaty z zakresu projektu „Chain of Trust"., w których ZG PTP był odpowiedzialny za merytoryczne prowadzenie części pielęgniarskiej.                        

Do udziału w warsztatach zostało zaproszonych 40 przedstawicieli pacjentów, pielęgniarek, lekarzy i farmaceutów (po 10 osób z każdej z grup).

Zadaniem poszczególnych grup było określenie punktu widzenia  na wprowadzenie usług e-zdrowia w UE m.in. w zakresie barier, możliwości, bezpieczeństwa, kształcenia, jakości czy też kosztów.                

Z warsztatów powstanie raport, który zostanie udostępniony szerokiemu gronu potencjalnych zainteresowanych na stronie projektu oraz stronie Towarzystwa.

W projekcie „Chain of Trust" Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentuje Europejską Federację Stowarzyszeń Pielęgniarek – EFN.

Celem Projektu jest ocena usług e-zdrowia z perspektywy głównych użytkowników końcowych usług telezdrowia, tzn. pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w całej Unii Europejskiej i sprawdzenie czy i w jaki sposób poglądy na ich temat zmieniły się od czasu wdrożenia usług telezdrowia oraz jakie bariery stoją w dalszym ciągu na drodze budowania zaufania do tego innowacyjnego rodzaju usług oraz jego akceptacji. Zidentyfikowano również sugestie (rekomendacje) rozwiązań zidentyfikowanych barier.

Czytaj