Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Stanowisko ws.zmian w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek

ŚRODOWISKO PIELĘGNIARSKIE

reprezentowane przez:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
wyraża zdecydowany sprzeciw dla planowanych przez Ministra Zdrowia zmian w kształceniu w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

 
Program działań systemowych na rzecz poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

Projekt Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przyjęty Uchwałą Zarządu Głównego PTP w dniu 07.04.2016 r.

Zmiany systemowe realizowane w ochronie zdrowia oraz aktualna kondycja pielęgniarstwa, w Polsce wymagają podjęcia strukturalnych działań systemowych w obszarze Pielegniarstwa.

Proponowane przez PTP kluczowe działania

 
W sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych

W związku z konsultowanym przez Ministra Zdrowia Projektem Rozporządzenia w sprawie nowych uprawnień dla ratowników medycznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia kolejne negatywne stanowisko do Projektu.

Wsparcie dla naszych działań zostało także przesłane w liście do Ministra Zdrowia przez Europejską Federację Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN. Zobacz list: EFN solidarity with Polish nurses

" Rozumiejąc potrzebę pilnego uregulowania uprawnień ratowników medycznych w systemie państwowego ratownictwa medycznego, wnioskujemy do Pana Ministra o zaniechanie doraźnych działań legislacyjnych, które spowodują chaos kompetencyjny w szpitalach, zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów oraz dalszą demotywację pielęgniarek do pracy w polskim systemie opieki zdrowotnej."

 
Stanowisko w sprawie rozp. MZ o normach zatrudnienia

Stanowisko w sprawie rozp. MZ o normach zatrudnienia

 
Stanowisko w sprawie Dyr 36/2005
Wspólne oświadczenie europejskich zawodów sektorowych


Rada Architektów Europy (ACE)
Europejska Rada Dentystów (CED)
Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN)
Europejskie Stowarzyszenie Położnych (EMA)
Federacja Lekarzy Weterynarii w Europie (FVE)
Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU)
Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME)
dotyczące ram modernizacji dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Musi być zachowana
jakość i integralność KWALIFIKACJI

 07 listopada 2011
 
 

Przedstawiciele siedmiu zawodów sektorowych wzywają Komisję, aby przy sporządzaniu wniosku legislacyjnego wzięła pod uwagę  następujące  fundamentalne zasady:
 

Czytaj
 
Stanowisko PTP w sprawie uznawania kwalifikacji absolwentkom LM 2012
Stanowisko PTP w sprawie uznawania kwalifikacji absolwentkom LM 2012.
 
Oświadczenie dot. kształcenia pielęgniarek

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uważa, że w treściach kształcenia pielęgniarek i położnych powinny znajdować się zagadnienia, które  uwzględniają właściwe podejście do seksualności człowieka, tzn.: przestrzegają zasady równego traktowania osób homoseksulanych, tak pomiędzy personelem jak i w kontakcie z pacjentem  - jako  podstawowe prawo każdego człowieka. W Polsce ta zasada jest przestrzegana, natomiast zaistniałą sytuację dotyczącą treści programu kursu podyplomowego dla położnych, uważamy za incydentalną i zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia jesteśmy przekonani, iż w najbliższej nowelizacji tego kursu niewłaściwe zapisy zostaną usunięte. 

 

Z poważaniem 

Prezes PTP

 
Stanowisko PTP w sprawie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE w Polsce

 Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP w sprawie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE w Polsce [POBIERZ]

 Załącznik to Stanowiska [POBIERZ] opis przypadków pielęgniarek, które  w wyniku wykonywanej pracy uległy  narażeniu na czynniki biologiczne.

Testy na HIV i AIDS dla pielęgniarek

Działania pielęgniarek na rzecz wprowadzenia rozwiązań prawnych na poziomie UE

 
Stanowisko PTP w sprawie wypisywania recept przez pielęgniarki
Zapraszamy do zapoznania się ze stanowskiem PTP w sprawie wypisywania recept przez pielęgniarki [POBIERZ]
 
Stanowisko PTP w sprawie umów cywilno-prawnych

Zapraszamy do zapozniania się ze stanowiskiem PTP w sprawie umów cywilno-prawnych [POBIERZ]

 


do czego prowadzi nierozważna polityka zarządzania zasobami ludzkimi - zobacz ....

wyniki badań form zatrudnienia pielęgniarek w Europie

 

 
Stanowisko PTP Podnoszenie i przemieszczanie pacjentów
http://www.ptp.na1.pl/images/stanowisko/stn%20pod%20przem%201.bmp
http://www.ptp.na1.pl/images/stanowisko/stan%20podn%202.bmp
Czytaj
 
Polityka zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w ochronie zdrowia
Zarząd Główny realizując politykę bezpiecznego środowiska pracy skierował do 745 publicznych zakładów opieki zdrowotnej/podmiotów działalności leczniczej stanowiska oraz pismo w sprawie kształtowania przyjaznego środowiska pracy. Pismo zostało także skierowane do wiadomości do MZ, wojewodów oraz mediów zajmujących się ochroną zdrowia. Działaniem tym chcemy spowodować pochylenie się nad problemem zasobów ludzkich, ich stanu zdrowia i nieodpowiednich warunków pracy. 

Kolejnym krokiem będzie towarzysząca posiedzeniu Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich debata w dniu 5.10.2011 r., na której gościć będziemy szefów pielęgniarstwa Europy oraz przewodniczące stowarzyszeń pielęgniarek.
Pisma i stanowiska ...http://www.ptp.na1.pl/images/stanowisko/dyr%20302_11%20polityka%20zdarze%F1%20niepo%BF%B1danych.bmp
Czytaj
 
Stanowisko PTP w sprawie ... na rzecz dobrobytu pielęgniarek

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie mając na uwadze sytuację pielęgniarek w ochronie zdrowia przyjęło i przesyła w załączeniu stanowisko, które mamy nadzieję zwróci uwagę na konieczność zapewnienia pielęgniarkom, grupie zawodowej, której zadaniem jest dbanie o zdrowie innych, środowiska pracy umożliwiającego realizację tego ważnego zadania.

 

[POBIERZ]

 

W ostatnim okresie bardzo wiele mówi się o naszej profesji, należy jednak mieć na uwadze, że bez zapewnienia realizacji podstawowych, ważnych dla człowieka wartości nie będzie możliwe nie tylko zatrzymanie osób, które pracują w tym zawodzie, ale i zachęcenie nowych kadr do samorealizacji w naszej profesji.

Wyłączenie  przez rząd Polski w 2007 r.  z Dyrektywy dotyczącej niektórych aspektów czasu pracy lekarzy i profesjonalistów ochrony zdrowia powoduje niekontrolowany czas pracy pielęgniarek co zagraża przede wszystkim pacjentom. W dalszej perspektywie także samym pielęgniarkom, których liczba w kolejnych latach drastycznie spadnie.
Mamy nadzieję, że Komisja Europejska zgodnie z zapowiedzią podejmie odpowiednie kroki, wobec tych krajów, które przyjęły Dyrektywę z wyłączeniem zagrażając tym samym bezpieczeństwu ich pracy.

Pochylenie się nad załączonym tekstem powinno skłonić do bardziej wrażliwego podejścia do szczególnej roli jaką pełnią w naszym społeczeństwie pielęgniarki, wykwalifikowane osoby niosące ulgę cierpiącym.

z poważaniem

Dorota Kilańska

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

 
Odpowiedź MZ dot. "Kierunku Zamawianego"
Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia dot. "Kierunku Zamawianego" [POBIERZ]
 
Odpowiedź PTP na artykuł w Rzeczpospolita

Szanowni Państwo,


odpowiadając na szereg wypowiedzi zamieszczonych do artykułu w Rzeczpospolitej z dnia 19.01.2011 Pani Redaktor Katarzyny Nowosielskiej "Siostry zamierzają się uczyć " Pielęgniarki chcą, aby zdobycie tytułu magistra było obowiązkiem każdej z nich" wynikających z niezrozumienia zagadnienia oraz kierunków w jakich zmierza pielęgniarstwo, nieznajomość podstawowych dokumentów regulujących kształcenie nie tylko pielęgniarek powoduje emocjonalne podejście do problemu, co szkodzi naszemu wizerunkowi wogóle a przede wszystkim w mediach.

 

 

Czytaj
 
Zobacz też…