Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

NRPiP
Składki do ICN - wsparcie Drukuj Email
02.08.2011.
http://www.ptp.na1.pl/images//244%20001.jpg
Czytaj
 
Debata w sprawie pielęgniarstwa 19.05.2011 r. Drukuj Email
05.07.2011.

Lista uczestników debaty

 

Rekomendacje dla Ministra Zdrowia opracowane podczas debaty w dniu 19 maja 2011 r., zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych z udziałem stowarzyszeń i organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne

 

 

 

 

Działając w interesie pielęgniarek i położnych organizacje zgromadzone na wspólnym posiedzeniu, postanawiają podjąć wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Rozpoczynając swoje działanie przedstawiają Ministrowi Zdrowia poniższe postulaty:

 

I.Rozpoczęcie rzeczywistego, nie pozorowanego dialogu z przedstawicielami środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

II. Rozwiązania legislacyjne

1. Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy.

2. W dialogu społecznym w sprawach dotyczących pielęgniarstwa/położnictwa decydujący wpływ na kształt rozwiązań prawnych winny mieć organizacje pielęgniarskie/położnicze.

3. Stabilizacja warunków zawierania przez NFZ umów wieloletnich o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z pielęgniarkami/położnymi.

4. Wszystkie towarzystwa, stowarzyszenia pielęgniarek/położnych o zasięgu ogólnokrajowym winny uczestniczyć w procesie legislacyjnym w obszarze pielęgniarstwa/położnictwa.

 

 III. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych

 

1. W trosce o należytą jakość wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo powinno odbywać się wyłącznie w trybie dziennym.

2. Kompetencje uzyskiwane przez pielęgniarki i położne w ramach kształcenia podyplomowego (umiejętności wynikowe) powinny być podstawą do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych np. wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).

3. Dookreślenie warunków szkoleń specjalizacyjnych – zmiana warunków wymaganych od pielęgniarki/położnej, która może przystąpić do powyższych szkoleń. 

4. Należy wzmocnić pozycję Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w zakresie nadzoru nad kształceniem klinicznym studentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo poprzez badanie przebiegu i warunków realizacji procesu nauczania w zakładach opieki zdrowotnej. Kształcenie kliniczne w tych placówkach powinno odbywać się pod kierunkiem wykładowców / specjalistów pielęgniarstwa lub położnictwa.

5. Zagwarantowane odbywanie staży zawodowych realizowanych w ramach szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, przez okres od trzech do sześciu miesięcy w akredytowanych oddziałach klinicznych, na zasadach rezydentury lub z możliwością oddelegowania z macierzystego zakładu pracy za wynagrodzeniem. Powyższe dotyczyć powinno specjalizacji, które odbywają się corocznie w ramach zaplanowanych środków publicznych.

6. Stworzenie rzeczywistych możliwości podejmowania badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie w celu rozwoju dyscypliny naukowej i stosowania wyników badań w praktyce zawodowej: organizacji i zarządzaniu opieką pielęgniarską, opieką nad pacjentem, edukacją zawodową.

7. Powołanie konsultantów krajowych i wojewódzkich we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa.

 

 IV. Organizacja systemu ochrony zdrowia – planowanie kadr pielęgniarek i położnych

 

 1. Wprowadzenie regulacji prawnych stanowiących, iż normy zatrudnienia kadr pielęgniarek i położnych (wykonujących świadczenia na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych) powinny obowiązywać we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

2. Umocowanie prawne w zakresie obligatoryjnego postępowania konkursowego na kierownicze stanowiska pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej realizujących kontrakty z NFZ, niezależnie od formy prawnej tych zakładów.

3. Określenie minimalnego wynagrodzenia personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych, gwarantującego realizację postulatu systematycznego wzrostu płac, powinno odzwierciedlać uzasadnione koszty procedur medycznych (w tym realne koszty personelu medycznego) i stanowić jedną z podstaw koszyka świadczeń gwarantowanych, a w konsekwencji określić wysokość kontraktów zawieranych ze świadczeniodawcami- pielęgniarkami/położnymi środowiskowo rodzinnymi.

4. Świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji pielęgniarek/położnych powinny być realizowane wyłącznie na podstawie kontraktów pielęgniarek/ położnych, przywrócenie funkcji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w POZ, położnej środowiskowo - rodzinnej.

5. Opracowanie i opublikowanie przez Ministra Zdrowia rzetelnego raportu 
o stanie pielęgniarstwa/położnictwa w Polsce. 


 
Ustawa o działalności leczniczej Drukuj Email
30.10.2010.
Uwagi do projektu ustawy o działalności leczniczej opracowane przez: Naczelną Radę Pielęgniarek i położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 
Pismo do NRPiP w sprawie strategii w zakresie zasobów ludzkich w pielęgniarstwie Drukuj Email
18.04.2008.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem z dnia 9-04-2008 r. w sprawie strategii w zakresie zasobów ludzkich w pielęgniarstwie, które można przeczytać TUTAJ